Ontwikkelingen rond Boswijk, een tijdlijn

7 april 2022

De beplanting wordt aangelegd

boswijk

6 januari 2022

De onderbouwingen van de balkons zijn aangebracht.

18 oktober 2021

Nu de steigers weg zijn is het al een heel ander gezicht!

27 augustus 2021

De bovenste verdieping wordt geplaatst. Die natuurlijk straks wel een gelijkvloerse ingang hebben, aan de andere kant!

6 juli 2021

De contouren van de woningen worden al zichtbaar!

14 juni 2021

De funderingen voor de woningen worden gelegd

1 april 2021

Het grootste gedeelte van het hoofdgebouw staat er niet meer.

12 maart 2021

De gehele oostvleugel (de aanleunwoningen) is gesloopt.

1 februari 2021

De aannemer begint met de sloop van de oude Uiterton.

28 januari 2021

De zeven bewoners van de Uiterton zijn verhuisd naar de nieuwe zorgvilla

1 september 2020

Hoogste punt zorgvilla is bereikt!

10 juli 2020

De contouren van de zorgvilla zijn zichtbaar

24 juni 2020

de fundering van de zorgvilla ligt er

juli 2020

Er is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van de zorgvilla

16 juni 2020

Wethouder Elsje de Ruijter en directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma verrichten samen de starthandeling voor de bouw van de zorgvilla.

21 februari 2020

De gemeente sluit een aannemings-overeenkomst met Bouwgroep Dijkstra-Draisma  voor de realisatie van de wijk. De Bouwgroep krijgt opdracht voor de bouw van 36 woningen, een welzijnsgebouw en een zorgvilla met daarin 7 zorgstudio’s.

18 februari 2020

Het college van B&W besluit de straat waaraan de meeste woningen in de wijk komen te liggen, officieel de naam ‘Boswijk’ te geven.

begin november 2019

Gemeente en zorgleverancier KwadrantGroep tekenen een Realisatieovereenkomst.

28 oktober 2019

De gemeenteraad van Vlieland stemt in met het 100% ‘Voorontwerp Plus’ en stelt in het totaal 16,2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de wijk met bijbehorende voorzieningen.

September 2019

Het bestemminsplan Boslaan 1-27 wordt vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Omdat de functie van een groot deel van het gebied verandert van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’ is een nieuw bestemmingsplan nodig.

April 2019

Aanbesteding van de bouw van de zorgvilla, het welzijnsgebouw en de 36 zelfstadige woningen.

December 2018

Het ‘95%’ - voorontwerp wordt besproken in de gemeenteraad.

Juli 2018           

Een eerste concept voorontwerp (’50%’) van de nieuwe wijk wordt voorgelegd en besproken in de gemeenteraad.

Er is sprake van een zelfstandig zorggebouw en een daar naast gelegen los staand gebouw met welzijnsfuncties. Het aantal woningen wordt naar beneden bijgesteld tot 36. De woningen zijn gedifferentieerd naar 16 tweekamer woningen (sociale huur), 12 driekamerwoningen (tot de liberalisatiegrens) en 8 vierkamer woningen (vrije sector). De woningen zijn verspreid gegroepeerd over het terrein in blokjes van vier. Door handig gebruik te maken van het verschil in terreinhoogte kunnen de blokjes in twee lagen worden gebouwd, terwijl toch elke woning een ingang aan het maaiveld heeft.

April 2018

Na een aanbesteding krijgt architectenbureau TWA opdracht om een ontwerp te maken voor de nieuwe wijk.

Februari 2018

De gemeenteraad beluit de Uiterton te slopen, en stemt in met een Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Dit behelst 38 zelfstandige woningen, 6+1 intramurale plaatsen en welzijnsfuncties. Tevens stelt de raad krediet beschikbaar voor het laten maken van een ontwerp.

Mei 2017

Na een aanbesteding krijgt ABC-Nova opdracht om het proces van ontwerp en bouw te begeleiden.

Januari 2017  

De gemeente en Kwadrantgroep tekenen een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt o.a. vastgelegd dat gemeente en KwadrantGroep gezamenlijk Programma’s van eisen opstellen voor het woon-zorgconcept en een programma van eisen voor het zorgpakket. Daarnaast wordt afgesproken dat er een ontwerp wordt gemaakt voor de locatie- en vastgoedontwikkeling.

Juni 2016

De raad stelt het visiedocument ‘De Bakens Verzet’ vast. Dit document is opgesteld in samenwerking met KwadrantGroep. Doelstelling is te komen tot goede, betaalbare zorg en huisvesting voor alle Vlielanders. Het streven is om Vlielanders zo lang mogelijk op Vlieland te laten wonen, ook bij een toenemende zorgvraag. In de nieuwe buurt komen zelfstandige woningen, welzijnsfuncties en intramurale zorg, waarbij het scheiden van wonen en zorg uitgangspunt is.

September 2015

Gemeente en KwadrantGroep (waarvan Palet onderdeel is) tekenen een raamovereenkomst, op grond waarvan de intramurale zorg door KwadrantGroep wordt verzorgd.

September 2015

De gemeenteraad besluit om voor het ontwikkelen van een ‘woon-zorgcentrum’ te kiezen voor nieuwbouw en deze nieuwbouw te realiseren op de locatie van de Uiterton.

Januari 2015           

De gemeente Vlieland wordt op 1 januari 2015 eigenaar van De Uiterton door aankoop van WoonZorg Nederland.

Juli 2014

Palet neemt per 1 juli 2014 de intramurale zorg in de Uiterton over van SHOV.

Maart 2014                 

Stichting Palet en de gemeente Vlieland tekenen een intentieverklaring voor de samenwerking op het gebied van integrale zorg op Vlieland.

2012 – 2013

Gemeente en WoonFriesland onderzoeken of WoonFriesland mogelijkheden heeft de Uiterton over te nemen. Dat blijkt uiteindelijk voor Woonfriesland geen haalbare kaart te zijn. De gesprekken over overname worden voortgezet tussen gemeente en Woonzorg Nederland.

December 2012

In december 2012 stelt de gemeenteraad een visie op de ouderenzorg op Vlieland vast: het rapport “Verzorging en Verpleging op Vlieland”.

Augustus 2012

De gemeente Vlieland maakt met het Zorgkantoor de afspraak dat de sluiting van de Uiterton wordt uitgesteld totdat er voldoende zicht is op een nieuwe voorziening waardoor 7x24-uurszorg op het eiland wordt gewaarborgd.

December 2011

de Stichting Huisvesting Ouderen Vlieland trekt tezamen met het zorgkantoor de conclusie dat intramurale zorg in een verzorgingstehuis niet meer haalbaar is op Vlieland. De stichting besluit geen intramurale cliënten meer op te nemen. Mensen die feitelijk niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten thuis op het eiland kunnen blijven met een goed extramuraal zorgpakket. De Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) besluit een eenmalige bijdrage van € 213.00 te verlenen om het tekort in de  exploitatie van 2012 te dekken en om de intramurale zorg geheel af te bouwen.

2011

De gemeente is in gesprek met WoonZorg Nederland om grond en opstallen van de Uiterton te verwerven.

2011

SDZ’94, die jarenlang de zorgverlener van intramurale zorg in de Uiterton is geweest, trekt zich terug na een uitspraak van de zorgautoriteit dat de extra financiering van De Uiterton wordt afgeschaft. De Uiterton gaat zelfstandig verder als Stichting Huisvesting Ouderen Vlieland (SHOV).

Top