Samenwerking met partners

Samenwerking met belanghebbenden is een voorwaarde voor het succes van de energieambitie. Daarom werkt de gemeente samen met lokale partijen en stimuleert zij lokale partijen om een rol te spelen in de energietransitie die bij hen past. Bijvoorbeeld met de Energie Coöperatie Vlieland, de lokale aannemers of ondernemers. Maar ook buiten Vlieland wordt samengewerkt aan duurzame ontwikkeling. Dit komt veelal tot uiting in samenwerkingsverbanden, manifesten of gezamenlijke projecten. Onderstaand een aantal voorbeelden hiervan.

Samenwerkingsverband de Duurzame Waddeneilanden
In 2007 ondertekenden de besturen van de vijf Waddeneilanden een ambitiemanifest met de doelstelling om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van water en energie. Door diverse gezamenlijke initiatieven, kennisuitwisselingen en financiering zijn de afgelopen jaren diverse resultaten tot stand gekomen. Het Duurzaam Bouwloket en het Energieloket zijn twee voorbeelden hiervan.

Convenant Zero-emissie mobiliteit
Begin 2019 hebben de vijf Waddengemeenten de afspraak gemaakt om uiterlijk in 2025 volledig emissievrij te zijn. Een aantal concrete acties moet leiden tot verdere verduurzaming van het vervoersbestand en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Inwoners van Vlieland kunnen naar aanleiding hiervan bij het Loket Duurzaam Vervoer terecht met al hun vragen over duurzaam vervoer op Vlieland.

Fryslân Circulair
Provincie Friesland is ambitieus op weg naar een circulaire provincie. Om die ambitie kracht bij te zetten hebben alle Friese gemeenten, waaronder gemeente Vlieland begin 2019 hun handtekening gezet onder het ambitiedocument Circulaire Economie.  Er is onder andere afgesproken om in 2020 tenminste 10% fysieke producten circulair in te kopen, alleen nog te kiezen voor circulair geproduceerd straatmeubilair en bij vervanging binnen het wagenpark in te zetten op voertuigen op basis van niet-fossiele brandstoffen. 
Top