Nieuws

 • Presentatie Schetsontwerp Zorgbuurt

  (08-06-2018)

  Op dinsdag 19 juni komt architect Doeke van Wieren naar Vlieland om zijn ideeën over het ontwerp van de nieuwbouw op de locatie Uiterton te presenteren. Die dag worden aparte momenten ingeruimd voor de bewoners, cliëntenraad, medewerkers, overige gebruikers, en omwonenden. De bijeenkomsten vinden overdag plaats in de Uiterton.

 • Staand want vissen Noordzeekust

  (08-06-2018)

  Ook voor 2018 is het voor inwoners van Vlieland weer mogelijk om vanaf 1 juli 2018 met staand want te vissen aan de Noordzeekust, omdat het gaat om historisch of van oudsher bestaand gebruik. U kunt zich daarvoor (weer) laten registreren bij de gemeente Vlieland. De registratie is een jaar geldig.

 • Oproep: vrijkomende exploitatie-vergunning voor strandsporten en instructie

  (20-04-2018)

  Eén van de huidige vergunninghouders voor de exploitatie van sporten en instructie op het strand heeft aangegeven per 1 juni 2018 te willen stoppen en de vergunning in te leveren.
  Het college van B&W heeft besloten de vergunning opnieuw beschikbaar te willen stellen. Gegadigden kunnen schriftelijk reageren als ze belangstelling hiervoor hebben. De reactie moet binnen twee weken na publicatiedatum van Uit het Kastje, waarin deze oproep staat, binnen zijn.

 • Raadgevend referendum (2)

  (12-02-2018)

  Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
  Deze wet bepaalt:

  de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

   de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden 

   hoe het toezicht is geregeld.

 • Raadgevend referendum: Stemmen bij volmacht

  (07-02-2018)

  De burgemeester van Vlieland maakt bekend dat het bij het aanstaande raadgevend referendum een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. 

 • Verkiezingen gemeenteraad

  (01-12-2017)

  Inschrijving aanduiding politieke groepering
  De burgemeester van Vlieland maakt (artikel G3 lid1Kieswet) bekend dat politieke groeperingen hun aanduiding daarvan kunnen inschrijven in een register dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. De groepering dient een vereniging te zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Voor de te houden verkiezing van de raad van de gemeente Vlieland op 21 maart 2018 dient het verzoek vóór uiterlijk 27 december 2017 te zijn ontvangen.  Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, Dorpsstraat 127, 8899 AE te Vlieland. 

 • Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017

  (01-09-2017)

  Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,61 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2017. 
  Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Toelage uitwonende studenten schooljaar 2017-2018

  (01-09-2017)

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal  €152,10 per maand.
  Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen.

  Bij een inkomen lager dan   € 34.194,51 ontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

 • Mevrouw Schokker benoemd tot burgemeester van Vlieland

  (24-08-2017)

  Mevrouw C. Schokker-Strampel (Tineke)  is benoemd tot burgemeester van Vlieland.
  De benoeming gaat in op 12 oktober 2017.    
  Mevrouw Schokker-Strampel (65 jaar) is lid van het CDA. Zij is op dit moment waarnemend burgemeester van Vlieland. Daarvoor was zij gedeputeerde in Fryslân.

 • Raad Vlieland beveelt Tineke Schokker aan als kroonbenoemde burgemeester

  (24-07-2017)

  In een besloten raadsvergadering besloot de gemeenteraad van Vlieland vanavond Tineke Schokker aan te bevelen als kroonbenoemde burgemeester. Dat maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Dick Visser (VVD), zojuist bekend in het openbare deel van deze vergadering.

 • Rook- en stookverbod van kracht op Vlieland

  (23-06-2017)

  De gemeente Vlieland heeft een tijdelijk rook- en stookverbod ingesteld voor natuurgebieden op het eiland.
  Ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft het verbod de komende periode nog van kracht.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief