Nieuws

 • Voordracht kandidaat huurders De Zeester

  (24-01-2020)

  Op de locatie van de voormalige basisschool ‘De Zeester’ worden momenteel 19 sociale huurwoningen gebouwd door WoonFriesland. Conform de afspraken met WoonFriesland draagt de gemeente kandidaat huurders voor. Op 19 december heeft het college besloten de helft van deze woningen toe te wijzen aan gezinnen met kinderen (niet ouder dan 15 jaar en indien leerplichtig ingeschreven op De Jutter) en drie woningen in elk geval toe te wijzen aan de nieuwe gemeentesecretaris, de beleidsambtenaar sport, welzijn en onderwijs (vanwege het maatschappelijk belang van beide functies) en, in verband met de geplande sloop, aan bewoners van de Uiterton.

 • Inspraakavond veerdienst 29 januari

  (24-01-2020)

  Het klantenpanel en de Raad van advies van Vlieland horen graag uw mening over de veerdienst tussen Vlieland en Harlingen, zoals deze verzorgd wordt door Rederij Doeksen. Twee keer per jaar is er een regulier overleg met de rederij. Meestal in april en in oktober. Daarnaast geven zij de rederij vlak voor de zomer advies over het vervoerplan voor het volgende jaar.

 • Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’

  (22-11-2019)

  Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

  Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan ’Vlieland Kom’ met het oog op de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie van de huidige Uiterton.

 • Gladheidbestrijding

  (15-11-2019)

  Het college van B&W heeft een nieuw gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.

  De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op Vlieland meestal maar van korte duur is.

  De buitendienst van de gemeente rijdt voor de gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na aanhoudende gladheid worden de overige wegen gestrooid.

 • Behoud ouderenzorg op Vlieland door realisatie plan Boswijk

  (30-10-2019)

  Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Woonbuurt Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton. De gemeenteraad stemde maandag 28 oktober unaniem in met het plan: ‘een geweldige stap voor de leefbaarheid van Vlieland.’ KwadrantGroep had al eerder positief ingestemd.

 • wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

  (24-05-2016)

  Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

Archief