45 miljoen voor versterken stikstofgevoelige natuur in Fryslân

duinen vlieland

De provincie Fryslân krijgt 45 miljoen euro van het Rijk voor het herstellen van stikstofgevoelige natuur. Met het Provinciaal Programma Natuur wil de provincie Fryslân inzetten op een duurzame verbetering van de natuur in de Natura 2000-gebieden en in leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten. Het programma is onderdeel van de landelijke, structurele stikstofaanpak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 

Maatregelen
In Fryslân is er per type gebied een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen. Het gaat om het duingebied op de eilanden, het laagveen in het Lage Midden, het heide- en schraalland in de zuidoosthoek van de provincie en het hoogveen in het Fochteloërveen, rond de grens met provincie Drenthe. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen zoals het stimuleren van verstuiving in de duinen, het ontwikkelen en verbeteren van heide, moeras en veenmosrietland en het verbeteren van watersystemen om meer water vast te houden in natuurgebieden. De komende periode werkt de provincie Fryslân samen met betrokken partijen de uitvoering van het Programma Natuur verder uit.