Coronavirus: update 10 mei 2020

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Verschillende organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Vlieland volgt daarbij de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen dringend dit ook te doen. Volg hier de ontwikkelingen en de actuele zaken van dag tot dag:

10 mei 2020

Bericht van wethouder Dick Visser


Beste Vlielanders,

Terwijl ik dit schrijf is het donderdag, de dag na de toespraak van premier Rutte waarin versoepeling van de maatregelen afgekondigd werden.
Dat betekent voor ons als eiland dat er weer een lichtpuntje aan de horizon is. Hotels waren al voorzichtig weer open gegaan, huisjes werden al weer meer bezet en binnenkort zullen daar ook een deel van de camping en jachthaven bij komen. Voorlopig zal dit een deel zijn omdat sanitairgebouwen nog dicht blijven en er dus privé sanitair in de tent of boot moet zijn.

Ook de 1,5 meter maatregel blijft van kracht en dus zullen we vooral ook de openbare ruimte op een andere manier moeten inrichten en gaan gebruiken.

Als we dan met deze maatregelen naar de toekomst kijken zien we dat we deze zomer maximaal  ongeveer 4000 gasten op ons eiland kunnen hebben waar dat er normaal ongeveer 9000 zijn. De zwakste schakel in de 1,5 meter economie bepaalt de uiteindelijke capaciteit en dat lijkt de Dorpsstraat te zijn. Hoe kunnen we de Dorpsstraat zo inrichten dat er voldoende ruimte is voor Vlielanders, gasten, terrassen en winkels?

Om hier invulling aan te geven hebben we Bas Dijkstra ingehuurd. Bas zal samen met de ondernemers maar ook met u als bewoners en inwoners gaan werken aan een optimale inrichting waarbij eenieder op een zo veilig mogelijke manier van de Dorpsstraat gebruik kan maken.

Ook de bootverbinding is nog een aandachtspunt.  De capaciteit zal beperkt blijven en er zullen mondkapjes aan boord gedragen moeten worden. Het lijkt er echter op dat we op drukke dagen nog te weinig ruimte hebben en daar is het college over in gesprek met de rederij.

De terugkeer naar een nieuwe maatschappij onder de coronamaatregelen brengt ook voor Vlieland grote uitdagingen met zich mee. Hoe vinden we de balans tussen gezondheidsrisico’s en een gezonde economie? Beide zijn nodig om een leefbaar eiland te houden waarbij we ook proberen alle voorzieningen in stand te houden.

Deze uitdaging gaan we komende weken aan en we vertrouwen erop dat we dit samen als eilanders goed en naar ieders zin in weten te vullen.

Dick Visser
Wethouder


1 mei 2020

Bericht van wethouder Elsje de Ruijter


Lieve mensen,

U maakt zich ongerust. Dat begrijpen we. Uw signalen nemen we zeer serieus. Als het binnen onze mogelijkheden ligt, doen we er iets mee. Is iemand anders daarvoor verantwoordelijk, dan nemen we het mee in een gesprek. Ambtenaren en college hebben bijna dagelijks contact met ondernemers, rederij, school, sportcentrum, huisartsen.

De richtlijn is nog steeds “Blijf zoveel mogelijk thuis”. Daar houden we ons zoveel als mogelijk aan. Maar mensen laten zich niet allemaal als makke schapen in een hok opsluiten. En als ze zich niet aan de richtlijn houden, kunnen we ze niet tegenhouden bij de boot. We moeten er samen met de rederij wel voor zorgen dat op de boot en in de terminals geen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarover blijven we met de rederij in gesprek. In de Dorpsstraat moet voldoende ruimte blijven om elkaar te passeren. Er moet misschien meer besteld en bezorgd worden om de drukte in winkels te voorkomen. Ook daarover zijn we in gesprek. Al die gesprekken verlopen in goede harmonie. Iedereen is van goede wil.

We doen dat met oog voor úw veiligheid en die van onze gasten. De anderhalve meter die we afstand moeten houden, moet overal toegepast kunnen worden. Die anderhalve meter is in combinatie met de andere maatregelen (nies in je elleboog, bij ziekteverschijnselen thuis blijven etc.) dat wat we kunnen doen om te verspreiding van het virus te remmen. Gelukkig nemen veel ondernemers de maatregelen heel serieus en hebben ze zelf al oplossingen bedacht.

Dat alles niet van de ene op de andere dag geregeld is, is logisch. Voor iedereen is deze situatie nieuw. En met elke verandering of versoepeling duiken er weer nieuwe uitdagingen op. Oplossingen zijn niet meteen gevonden. Er wordt gekeken wat elders gebeurt, er worden voorstellen gedaan, er wordt uitgeprobeerd of iets werkt. En als er dan een oplossing gevonden is, moet dat worden uitgevoerd. Soms moeten er ook nog materialen gekocht worden, waar veel vraag naar blijkt te zijn. De leveranciers van (tijdelijke) apparaten om je handen te kunnen wassen doen bijvoorbeeld goede zaken. En die van plexiglazen schermen.

U mag ervan uitgaan dat wij nu alles doen met de gezondheid van onze inwoners in gedachten en tegelijkertijd met oog voor onze ondernemers. Ik hoop u een beetje gerust te stellen. Dit is een vreemde situatie, die veel onzekerheid brengt. Voor ons allemaal. Bent u bang voor uw eigen gezondheid, volg dan het advies van de premier: “Blijf zoveel mogelijk thuis”. Hebt u gezondheidsklachten, ook van heel andere aard, neem dan contact op met de huisarts.

Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Heb oog voor elkaar!

Elsje de Ruijter
wethouder


29 april 2020

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 29 april 2020


Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020.
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020”.
De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020 treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 29 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma


24 april 2020

Bericht van burgemeester Tineke Schokker

de zucht van Rutte

Meer dan 7,5 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de persconferentie van minister-president Rutte. Dat waren er meer dan die er destijds naar het huwelijk van onze koning en koningin keken. Wat had ik graag gewild dat het dinsdagavond om een dergelijke mooie gebeurtenis was gegaan waarvoor we met z’n allen voor de tv zaten.

Ook voor ons als inwoners van Vlieland was het dinsdagavond een spannend moment. Krijgen we wat meer ruimte, mogen we binnenkort weer hopen op de komst van toeristen, kunnen de kinderen, kan onze jeugd weer naar school, mag er weer bezoek komen bij de inwoners van de Uiterton en nog veel meer vragen.

De zucht van Rutte aan het begin van z’n verhaal was veelzeggend. Hij sprak over de enorme worsteling die hij had bij het vaststellen van de maatregelen. Zijn woorden waren duidelijk en heftig. We zijn er nog niet. Een moeilijke boodschap om te brengen en ook om te ontvangen. We hebben allemaal ons best gedaan om ons te houden aan alle regels. En de coronacijfers laten een voorzichtig positief beeld zien. Maar premier Rutte kon toch niet anders doen dan aangeven dat we er nog niet zijn. En dat we moeten volhouden.

Het college heeft iedere dag corona-overleg om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de door het rijk afgekondigde maatregelen. En daarmee voor u als inwoners van Vlieland de beste keuzes te maken binnen de kaders die het rijk heeft aangegeven. En dat voelen we bijna voortdurend als een spagaat.

Voor ons als Waddeneiland, dat bestaat van het toerisme, zijn de uitdagingen gigantisch. Hoe blijf je als ondernemer overeind nu er amper toeristen zijn? En dat niet even, maar al weken lang. De oproep van premier Rutte: “Blijf thuis” is duidelijk. Maar voor Vlieland, dat voor 100% afhankelijk is van het toerisme, is het effect rampzalig.

Met de collega’s van de andere eilanden en met onder meer ondernemers op ons eigen eiland overleggen we hoe er binnen de kaders van deze maatregelen ruimte gevonden kan worden.

Ook met de provincie is er minstens één keer per week overleg. Samen met de provincie brengen we in Den Haag de specifieke problemen die het coronavirus voor de Waddeneilanden oplevert voor het voetlicht. We vragen daarbij om van de landelijke regelingen maatwerk te maken voor de Waddeneilanden. De provincie onderzoekt tevens welke provinciale regelingen toepasbaar zijn voor onze ondernemers.

Dat de (landelijke) regelingen snel in werking moeten treden is duidelijk. Immers, de nood onder ondernemers is erg hoog. Het Rijk doet er alles aan om de regelingen die zijn aangekondigd zo snel mogelijk in werking te stellen. Vorige week is onder meer de TOGS-regeling, de eenmalige gift van € 4000 gestart: diverse ondernemers hebben dat bedrag overgemaakt gekregen. Maar helaas vallen er ook nog ondernemers niet onder deze regeling. Ook daarvoor hebben wij op meerdere wijzen aandacht gevraagd in Den Haag. Naar onze mening is de eilandeconomie namelijk significant anders dan landelijk.

De coronamaatregelen zijn noodzakelijk, maar vragen veel van ons allemaal. Ik vind het bemoedigend hoe u, hoe jij creatieve oplossingen bedenkt om zo goed mogelijk om te gaan met deze situatie. Koningsdag vieren zoals we dat ieder jaar doen op Vlieland zit er niet in. Maar dankzij de Oranjevereniging gaat Koningsdag op Vlieland zeker niet ongemerkt voorbij. En de op Vlieland altijd indrukwekkende 4 mei herdenking gaat dankzij de organisatoren in aangepaste vorm (voornamelijk digitaal) door.

Van dag tot dag bekijkt de regering hoe de situatie zich ontwikkelt en of er maatregelen moeten of kunnen worden bijgesteld. Dat betekent dat wij als college ook iedere dag (digitaal) overleg hebben om steeds zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de uitkomsten van het regeringsberaad. We zijn er nog niet, maar er komt een moment waarop premier Rutte de persconferentie niet begint met een diepe zucht, maar met een lach op zijn gezicht omdat we ons met elkaar door deze moeilijke periode heen hebben geknokt.
Tot het zover is: houd vol en blijf elkaar steunen!

22 april 2020

Corona maatregelen verlengd

Uit de persconferentie van het kabinet op 21 april blijkt dat de meeste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden verlengd tot en met 19 mei. Wel gaan de kinderopvang en de basisscholen weer open na de meivakantie en krijgen kinderen onder de 12 jaar meer mogelijkheden om te sporten. Voor de volledige stand van zaken rond de maatregelen van het Rijk klik op de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd


17 april 2020

Bericht van wethouder Dick Visser

Beste Vlielanders,

Nu ruim een maand in de ban van het coronavirus lijkt het erop dat we het in ons land onder controle kunnen houden.

Als college zijn we de afgelopen weken bezig geweest om de gevolgen voor Vlieland op verschillende terreinen in beeld te brengen. Omdat we op Vlieland voor bijna 100 % afhankelijk zijn van het toerisme hebben we uiteindelijk allemaal met de gevolgen te maken en moeten we ons uiterste best doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom vragen we zoveel mogelijk ondersteuning van het Rijk om straks weer uit dit dal te kunnen komen.

Afgelopen weken hebben we via alle mogelijke kanalen onze zorgen en problemen onder de aandacht van Den Haag gebracht. Dit doen we samen met de andere Waddeneilanden, want samen staan we sterk en onze problemen zijn hetzelfde. Ook de Provincie erkent onze specifieke problemen en ondersteunt ons uitstekend.

Inmiddels lijkt het erop dat we voorlopig in een 1,5 meter maatschappij zullen leven. Dit zal voor veel bedrijven en stichtingen op ons eiland nog veel problemen opleveren omdat dit tot een heel andere exploitatie leidt dan tot nu toe het geval was.

We gaan vanaf komende week in gesprek met ondernemers, stichtingen en andere sectoren over de gevolgen van de coronamaatregelen, met als doel om met zijn allen oplossingen te vinden om Vlieland straks weer zo goed mogelijk te laten draaien.

De komende maanden, het toeristenseizoen, is normaal gesproken de periode waarin door de Vlielandse bedrijven de grootste omzet gemaakt wordt. Dit jaar in een 1,5 meter economie, zal dat geheel anders zijn en de gevolgen zullen we nog lang blijven voelen.

Ook als gemeente zullen we de komende jaren een ander financieel plaatje hebben dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. Onze hoop is gevestigd op een stevig financieel reddingsplan vanuit het Rijk. Alleen dan zullen we onze ondernemingen en gemeentelijke voorzieningen in stand kunnen houden.

Het opstarten na deze coronacrisis zullen we met zijn allen moeten doen en ik wil u dan ook allemaal vragen om daar op een positieve wijze een bijdrage aan te leveren.

Dick Visser
Wethouder

8 april 2020

Inzet Waddenheli voor IC-vervoer

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat de Waddenhelikopter die normaal ingezet wordt voor het vervoer van patiënten van de Waddeneilanden naar het vaste land vooralsnog wordt ingezet voor vervoer van Intensive Care patiënten met corona. Ondanks dat de Waddenheli tijdens deze crisistijd anders wordt ingezet, heeft de RAV Fryslân (Regionale Ambulance Voorziening Fryslân) goede maatregelen getroffen om dit op te vangen. Deze zijn:

 • De ambulanceteams op de eilanden blijven onverkort 7x24 uur aanwezig.
 • De traumahelikopters, de Lifeliner 4. (Groningen) en de Lifeliner 1. (Amsterdam) zijn beschikbaar voor de ambulanceteams voor - indien noodzakelijk - aanvullende spoedzorg op de eilanden en spoedtransporten vanaf de eilanden naar de vaste wal.
 • De KNRM is beschikbaar voor vervoer van non-Covid patiënten naar de wal.
 • De contracten met bootvervoerders van de eilanden worden gecontinueerd voor de duur van de Coronacrisis voor het vervoer van non-Covid en met name Covid-patiënten van de eilanden naar de wal.
 • Aanvullend maakt de RAV Fryslân afspraken met andere helikoptervoorzieningen. De ambulance teams op de eilanden zullen zoals gebruikelijk in goede samenwerking met de meldkamer ambulancezorg en de huisartsen een besluit nemen over de juiste wijze van transport.

Bericht van wethouder Elsje de Ruijter

Lieve mensen,

Anderhalve meter afstand houden. Zoveel mogelijk thuis blijven. Verzorgingshuizen dicht. Het zijn geen halve maatregelen die onze regering neemt. Dit grijpt heel diep in uw en mijn manier van leven. We zijn geen kluizenaars. Mensen zijn sociale wezens. We willen contact met mensen. Af en toe een arm om iemand heen slaan als die het moeilijk heeft.

We leven inmiddels al weken in deze situatie. En het ziet er niet naar uit dat al deze maatregelen eind april ineens zullen eindigen. We maken er daarom het beste van. Er wordt gekeken of de raadsvergadering via internet gevoerd kan worden. Ik heb gehoord dat bewoners van de Uiterton met hun naasten beeldbellen. Dan kunnen ze elkaar niet alleen spreken, maar ook zien. Je kunt zelfs op je beeldscherm een zoen geven en die komt dan aan de andere kant heel dichtbij. Niet echt, maar wel bijna.

Bij de gemeente gaan nu alle overleggen via internet. Het college van burgemeester en wethouders heeft elke dag Corona-overleg. We zitten ‘gewoon thuis’, maar dat lijkt prettiger dan het is. Werk en privé lopen nogal makkelijk door elkaar heen. Kinderen of huisdieren vragen aandacht. Thuis heb ik geen werkplek die aan alle arbo-eisen voldoet. Een eettafel is eigenlijk te hoog om aan te werken. Het is voor niemand makkelijk. U heeft vast vergelijkbare ervaringen.

Zo goed en zo kwaad proberen we allemaal onze draai te vinden: Mensen sporten buiten in kleine groepjes, op gepaste afstand maar toch met elkaar. Muzieklessen worden via internet gegeven. De bridgeclub biedt haar leden digitaal bridgepuzzels aan. Het sportcentrum helpt op afstand om je in beweging te houden.

Ik ben heel benieuwd wat er van deze mooie initiatieven blijft hangen. We gaan straks toch weer langzaam ons gewone leven oppakken. Hebben we dan ontdekt dat je mensen die minder mobiel zijn, via internet toch bij sociale activiteiten kunt betrekken? Ik hoop echt dat we van deze crisis ook iets leren. Iets dat ons sociale leven verrijkt.

Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Heb oog voor elkaar!

Elsje de Ruijter
wethouder

Huwelijken tijdens coronacrisis

Voor het voltrekken van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap volgt de gemeente Vlieland de richtlijnen van het RIVM, vastgelegd in een noodverordening. Tot 1 juni 2020 is het verboden samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Een uitzondering is gemaakt voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits de verplichte afstand van 1,5m kan worden gegarandeerd.

3 april 2020


Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân verlengd

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020” is vastgesteld. De noodverordening treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.
De verordening is hier terug te lezen.

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Bericht van wethouder Dick Visser

Beste Vlielanders,

Als plaatsvervangend wethouder ben ik nu drie maanden aan het werk als lid van het college van B&W. En nu zijn we geconfronteerd met de corona-crisis die ook voor Vlieland grote gevolgen heeft. Iedereen realiseert zich dat we op Vlieland voor bijna 100 % afhankelijk zijn van de toeristen die ons eiland bezoeken.

Als wethouder met economie, recreatie & toerisme en financiën in mijn portefeuille ben ik dus volop betrokken bij wat er nu gebeurt op Vlieland, op alle Friese Waddeneilanden en in de Provincie. Als eerste hebben we zoveel mogelijk regelingen getroffen om onze eilanders en ondernemers financieel wat meer ruimte te geven. We vertrouwen erop dat dit samen met de regelingen die het rijk heeft getroffen voldoende is om het allemaal te overleven.

Ook voor de gemeente zelf zullen de gevolgen groot zijn, onze begroting is voor een groot deel opgebouwd op inkomsten uit het toerisme. Samen met alle Friese wethouders en gedeputeerden zijn we volop bezig de gevolgen in kaart te brengen en dit onder de aandacht te brengen van onze regering.

Als college onderling hebben we dagelijks via video-conference overleg over de corona-crisis en de situatie op Vlieland. Het valt mij op dat er nog steeds onbegrip is bij ondernemers/verhuurders en gasten over de reden dat de burgemeesters van de Waddeneilanden onze gasten gevraagd hebben niet naar de eilanden te komen. Deze oproep is in lijn met de oproep van de regering om niet onnodig te gaan reizen. Maar de belangrijkste reden is dat  we een heel beperkte medische- en zorgcapaciteit hebben en dat we daar zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk mee om moeten gaan.

Er zijn ook eilanders die nog steeds denken dat we middels een volledig isolement het virus buiten de deur kunnen houden. Ze vergeten dan dat er ook door eilanders gereisd wordt en dat die het ongemerkt ook mee terug kunnen nemen.

Afsluitend wil ik jullie allemaal vragen de genomen maatregelen te respecteren en elkaar te steunen waar dat mogelijk is en bovenal blijf gezond!

Dick Visser.
Wethouder

1 april 2020

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Beste inwoners van Vlieland,

Heel dubbel: prachtig weer, maar tegelijkertijd de ongrijpbare dreiging van het Corona-virus en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Respect voor de wijze waarop de meeste mensen er hier op Vlieland mee omgaan. Ook respect hoe hard er in deze lastige tijden hard gewerkt wordt om er voor te zorgen dat het leven hier zo goed mogelijk kan doorgaan.

Leven in zo groot mogelijke veiligheid, maar dat betekent nu ook: in minder vrijheid dan we gewend zijn. Niet in te grote groepen bijeen komen, 1.5m afstand houden, in de winkels je houden aan de aanwijzingen en nog veel meer.  Best lastig allemaal maar wel heel erg nodig.

En we zijn er nog niet. Gisteravond heeft onze minister-president Rutte aangekondigd dat de maatregelen die tot 6 april zouden duren verlengd worden tot en met 28 april. Dat vraagt veel van ons allemaal.

Voor een eiland dat leeft van het toerisme is deze Corona-crisis een extra uitdaging. Toeristen die niet komen, nu iedereen van de minister-president te horen heeft gekregen dat het wenselijk, nee noodzakelijk is zoveel mogelijk thuis te blijven. Niets te plannen voor de meivakantie. Ondernemers die daardoor zorgen hebben over hun bedrijf nu de toeristenstroom niet op gang komt. Mensen die bij de muren opvliegen omdat ze voor het grootste deel van de dag als het ware opgesloten zitten in hun eigen woning.

In deze corona-nieuwsbrief o.a. opnieuw de oproep aan de ouders van de Vlielander jeugd om hun kind(eren) zoveel mogelijk thuis te houden en er voor te zorgen dat ook de jeugd zich houdt aan de richtlijnen: niet te grote groepen en 1,5m afstand houden.

Wat mooi en hartverwarmend is: deze crisis haalt het beste in mensen naar boven. Nog meer dan normaal: oog hebben voor elkaar, steun bieden waar nodig, creatief plannen maken en uitvoeren. Een opgestoken hand, een glimlach een praatje ‘op afstand’ het helpt om ons hier doorheen te slaan. Voor nu: iedereen heel veel sterkte!

De burgemeester van Vlieland,

Tineke Schokker
 


31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft op 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Lees meer over dit besluit op de website van de Rijksoverheid.


28 maart 2020

UPDATE: ondersteunende maatregelen voor ondernemers

Op 23 maart heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Voorkomen dat veel mensen ziek worden en de zorg overbelast wordt heeft nu bij iedereen de hoogste prioriteit.

Helaas heeft dit grote gevolgen voor ondernemers en ZZP’ers maar ook voor burgers die inkomsten missen en daardoor in de financiële problemen komen. Naast de zorgen over de gezondheid van familie en bekenden brengt dit ook nog eens financiële zorgen met zich mee.

Het college van B&W heeft daarom besloten de volgende maatregelen te nemen met de intentie iedereen maximaal te ondersteunen en de ergste financiële klappen op te vangen.

Belastingen, de administratie hiervoor wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden

 1. De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen stop te zetten tot 1 juli 2020. Dit betekent dat er geen aanmaningen en dwangbevelen zullen worden verstuurd. Dit geldt voor zowel ondernemers als inwoners.
 2. De gemeente verstuurt de komende tijd geen nieuwe aanslagen aan ondernemers, dit wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
 3. De lopende automatische incasso’s blijven doorlopen volgens planning. Men kan de incasso eventueel zelf storneren. Het resterende bedrag wordt dan verdeeld over de nog resterende termijnen. Een incasso machtiging intrekken kan natuurlijk ook, maar denkt u er dan aan dat u in de toekomst eventueel weer een nieuwe machtiging moet afgeven wanneer u dit wenst.
 4. Per 1 juli zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.
 5. Als de invordering weer van start gaat kunt u het openstaande bedrag in één keer betalen of in de nog resterende termijnen. Als dit niet mogelijk is moet u op dat moment een betalingsregeling aanvragen.
 6. ZZP’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Indien zij op grond van het BBZ in aanmerking komen voor een (tijdelijke) BBZ-uitkering dan kan direct kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen worden verstrekt. Een aanvraag BBZ indienen kan via www.bureauzelfstandigenfriesland.nl.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar: belastingen@leeuwarden.nl

Invordering leges en overige facturen door de gemeente Vlieland zelf

 1. De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen/facturen stop te zetten tot 1 juli 2020. Wij zullen dus voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen versturen. Dit geldt voor zowel ondernemers als burgers.
 2. Bij nieuwe aanvragen zullen wij wel facturen maken maar schorten daarvoor ook de invordering op tot 1 juli 2020.
 3. Per 1 juli wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
 4. Als de invordering weer van start gaat kan men het openstaande bedrag in één keer betalen. Als dit niet mogelijk is moet men op dat moment een betalingsregeling aanvragen.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar: i.horn@vlieland.nl

Door deze maatregelen is het voorlopig niet nodig om uitstel van betaling aan te vragen. In principe krijgt iedereen hiermee voorlopig uitstel van betaling tot 1 juli 2020. Wij willen u echter verzoeken en adviseren uw facturen en aanslagen normaal te betalen wanneer u niet financieel getroffen bent door de maatregelen rond het corona-virus. Laat in dat geval uw eventuele automatische incasso machtiging ook zeker doorlopen. Hierdoor zal uw aanslag afgeschreven worden in 8 termijnen en worden uw lasten gelijkmatig verdeeld.


25 maart 2020

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Beste inwoners van Vlieland,

De lente is duidelijk begonnen, de natuur ontwaakt en het is heerlijk zonnig weer. Maar iedereen voelt dat er iets aan de hand is, het is veel te rustig op het eiland. En als je de krant leest of tv kijkt realiseer je je: we zitten er in Nederland middenin. Daarom weer, zoals toegezegd, een extra nieuwsbrief van de gemeente.

Hier op Vlieland lijkt het tot nog toe mee te vallen, maar het blijft zaak dat we ons goed aan de maatregelen houden. Maatregelen die net zijn aangescherpt door de regering. En de regering doet dat niet zo maar. Een heel team van topdeskundigen adviseert het kabinet voordat er nieuwe maatregelen komen. Alles om u, om ons zo goed mogelijk te beschermen.

Dat het nog wel even gaat duren blijkt wel uit de termijn voor een aantal maatregelen die is opgeschoven van 6 april naar 1 juni. Met daarbij de oproep dat we ons allemaal goed moeten houden aan alles wat is afgekondigd.

We zijn op Vlieland wel wat gewend. En daar redden we ons altijd goed mee. Bij storm weten we wat te doen en bij extreem hoog water sluiten we de coupures en leggen we zandzakken neer. Maar dat zijn zaken die we voelen en zien. Dit Corona-virus is voor ons onzichtbaar. Dat maakt het zo onwerkelijk.

Gelukkig hebben verreweg de meeste mensen goed in de gaten dat al die maatregelen meer dan nodig zijn. Particulieren en ondernemers spelen met zorg en creatief in op de situatie. Dat is iets om te koesteren, want we kunnen alleen samen de schade zoveel mogelijk beperken.

Heb oog voor elkaar en steun elkaar waar nodig. Dat we dat kunnen wordt op dit moment iedere dag door u bewezen. Ik heb daarvoor veel waardering en bewondering en ik hoop, nee, ik ga ervan uit dat we dat zo lang dat nodig is volhouden.

De burgemeester van Vlieland,

Tineke Schokker


24 maart 2020

UPDATE: aanvullende maatregelen rijksoverheid

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangescherpte en nieuwe maatregelen vindt u op de website van de rijksoverheid: https://bit.ly/2QFxS6q

Wat betekent dit voor de situatie op Vlieland?

•     Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

•     Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

•     Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, dus na de Vuurtorenloop is ook het festival Here Comes the Summer afgelast

•     Winkels moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden.

•     Voor kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen.

•     Er komt een noodverordening waardoor het mogelijk is om makkelijker en sneller op te kunnen treden indien mensen zich niet aan de maatregelen houden.


20 maart 2020

UPDATE: maatregelen op Vlieland

Zorgcentrum De Uiterton gesloten

Conform de maatregelen die de regering heeft afgekondigd is ook De Uiterton gesloten voor bezoekers. Alleen het zorgpersoneel mag nog in De Uiterton komen.

Wijziging afvalinzameling

Vanwege een veel geringer aanbod van (bedrijfs-)afval worden de tijden waarop het afval wordt ingezameld vooralsnog gewijzigd en geconcentreerd op één dag, namelijk op de donderdag. Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalcontainer pas de volgende ochtend geleegd wordt.

Beperkte dienstregeling Rederij Doeksen vanaf 21 maart

Vanwege de met zeker 85% teruggelopen vervoersvraag vaart Rederij Doeksen vanaf zaterdag 21 maart een beperkte basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag.

De maatregel is in elk geval van kracht tot 6 april a.s., maar kan worden verlengd als de actualiteit daarom vraagt.

Maandag tot en met zaterdag:

Vlieland – Harlingen  06.55 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  09.00 uur, 18.00 uur

Zondag

Vlieland – Harlingen 09.45 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  12.00 uur, 18.00 uur

Oproep aan ouders van pubers, tieners en jongeren zelf

De wereldwijde corona-crisis vraag veel van iedereen en heeft tot gevolg dat iedereen veel minder bewegingsvrijheid heeft. Dit geldt ook voor pubers, tieners en jonge volwassenen, die nu ook allemaal thuis zitten en enorm beperkt zijn in hun sociale contacten. Het is een groep voor wie het virus tot nu toe niet heel gevaarlijk lijkt, maar die wel een rol kan spelen in de verspreiding ervan en dat proberen we nu juist met elkaar te voorkomen.

Daarom doen we een beroep op ouders van pubers en tieners en aan alle jongeren op Vlieland om ervoor te zorgen dat ook zij zich houden aan de oproep om afstand van elkaar te houden. Ga niet, nu jullie niet naar de Vliering, Flidunen of het café kunnen, onderling zelf feestjes organiseren. Laten we hopen dat, hoe beter iedereen zich aan de regels houdt, hoe korter deze situatie duurt.

Over kinderen in de basisschoolleeftijd zegt het RIVM dat uit de gegevens die nu bekend zijn, kinderen weinig bij lijken te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.

Covid-19 op Vlieland?

Voor zover nu bekend is is er op Vlieland nog geen patiënt met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Mocht hier verandering in komen dan zal de gemeente dit zo snel mogelijk communiceren.

Disclaimer
De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen.


18 maart 2020

BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Beste inwoners van Vlieland,

Onwerkelijk,  alsof je in een slechte film zit. Zo voelt op dit moment het leven op Vlieland. Lege straten, lege horeca, letterlijk afstand houden tot andere mensen. En dat in een periode dat op Vlieland normaal gesproken het toerisme weer op gang komt.

Topprioriteit voor ons als gemeentebestuur van Vlieland is de gezondheid van een ieder. We doen wat we kunnen om te zorgen dat u, dat jij hier zo veilig mogelijk kunt wonen ook nu we in Nederland te maken hebben met het Coronavirus.

Iedere dag komt het college bij elkaar om alle nieuwe informatie te bespreken en als dat nodig is, nieuwe maatregelen te treffen.

Natuurlijk koersen we daarbij op de informatie die wij meerdere malen per dag krijgen van de deskundigen.

Het is een heftige periode die we zeker niet al over een week weer achter ons kunnen laten. En waar u als inwoner, net als wij, zorgen over heeft. Hoe komt het met mijn gezondheid en met die van familie en vrienden? Wie zorgt er voor mij als ik dat zelf niet meer kan?

Gelukkig hebben we op Vlieland oog voor elkaar. En, net zo belangrijk, we hebben goede, bevlogen artsen en zorgmedewerkers, die keihard werken om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

We houden u via de website en “Uit het Kastje” zo goed mogelijk op de hoogte. Bovendien laten we zolang het nodig is iedere week een keer extra huis aan huis een informatiebulletin bezorgen. Voor nu wens ik u en ons allen veel sterkte en saamhorigheid toe.

De burgemeester van Vlieland,

Tineke Schokker
 

17 maart 2020

UPDATE: nieuws rond maatregelen coronavirus

Grip 4

Vanwege de crisis door de besmettingen met het coronavirus is er opgeschaald naar Grip4, een crisis die meerdere gemeenten treft. Dat betekent dat de Veiligheidsregio, alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen ze alle bewoners effectiever ondersteunen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de heer Sybrand Buma, heeft de leiding.

Alle evenementen en activiteiten zijn geannuleerd

Alle evenementen en activiteiten van verenigingen zijn vooralsnog geannuleerd in de periode tot en met 6 april 2020.

Vlielands Kwartier

Annemarie Kort is van maandag tot en met vrijdag in de ochtend van 9 tot 11 uur telefonisch te bereiken op nummer: 06-15249717. Samen met de Kwadrantgroep wordt in kaart gebracht wie er op Vlieland in deze periode mogelijk wat extra ondersteuning of aandacht kan gebruiken. Het eerste contact zal telefonisch verlopen. Alle initiatieven die u zelf onderneemt om uw naasten, buren, mededorpsbewoners te helpen, (denk aan boodschappen doen of even een praatje maken), worden zeer gewaardeerd. Denkt u hierbij wel aan de gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.

Mocht u in uw omgeving een signaal krijgen dat er behoefte is aan contact met de hulpverlening of voelt u zelf de behoefte om te helpen maar weet u niet goed wat te doen neem dan ook contact op met Annemare in de ochtend tussen 9 en 11 uur.

De Jutter

De Jutter heeft afgelopen zondag gelijk geanticipeerd op het sluiten van de scholen. Alle digitale systemen zijn in zoverre klaargemaakt dat deze ook thuis gebruikt kunnen worden. Er zijn tasjes met schoolwerk rondgebracht en leerlingen worden ’s morgens en aan het eind van de dag gebeld door de leerkracht via een videoverbinding om de dag door te spreken.

Wat betreft de eindtoets van groep 8 half april, worden de landelijke richtlijnen afgewacht.

Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs worden de digitale leermiddelen en Magister ingezet. Leerlingen van klas 4 zijn geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft hun programma van toetsing en afsluiting. Docenten en mentoren communiceren via een groepsapp. Aan het eind van de week volgt er een evaluatie op afstand om te kijken waar verbetering nodig is.

Veerverbinding

In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd is de capaciteit van de veerdienst teruggebracht TOT een derde. Dat betekent dat de Midsland per overtocht maximaal 225 personen overzet. Dat houdt ook in voor de eilanders dat, mocht u de boot moeten nemen, u op tijd moet boeken! Overigens wordt sterk afgeraden om onnodig op reis te gaan.

Patiëntenvervoer

Mocht er iemand op het eiland met het coronavirus besmet worden en zo ziek worden dat het nodig is dat hij of zij naar het ziekenhuis vervoerd moet worden, dan is het patiëntenvervoer gewaarborgd. Dit is met de Veiligheidsregio kortgesloten.

Eten afhalen en bezorgen

Aanvulling op maatregen door RIVM op 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Communicatie

U kunt de communicatie vanuit de gemeente over het coronavirus volgen via de gebruikelijke kanalen, de website www.vlieland.nl, facebook, Twitter en Chainels. Ook zal er zolang dit nodig is huis aan huis tweemaal per week een nieuwsbrief worden verspreid.

Het is voor de gemeente Vlieland niet mogelijk om alle individuele mails die worden gestuurd inzake het coronavirus te beantwoorden. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Gekozen scenario

Al een paar dagen klinkt de roep van sommige inwoners om het eiland helemaal af te sluiten voor toeristen. Maar dit is niet de beste oplossing. Zoals de Minister President in zijn toespraak heeft uitgelegd, is het coronavirus onder ons en zal voorlopig ook onder ons blijven. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.

Het scenario “het virus maximaal controleren” is de beste optie. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Met maatregelen wordt geprobeerd de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan. Daarom volgen wij het beleid, zoals dat door deskundigen bij de Veiligheidsregio is bepaald.

De gemeente Vlieland blijft de ontwikkelingen in het land volgen en waar nodig passen we, in overleg met de Veiligheidsregio, maatregelen hierop aan. Met de Veiligheidsregio zijn wij voortdurend in contact.

Disclaimer
De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen.


16 maart 2020

UPDATE: landelijke maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Vanaf zondagmiddag 15 maart zorgen de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus voor de nodige verstoringen van het dagelijks leven. De school is gesloten en ook alle horecagelegenheden moesten hun deuren sluiten.

De gemeente wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op Vlieland en zal daarom vooralsnog dagelijks aan het einde van de dag een update geven via de gemeentelijke website, facebook en Chainels.

De burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, heeft dagelijks contact met de Veiligheidsregio Fryslân en haar collega-burgemeesters van de andere Waddeneilanden. In dit verband is er met rederij Doeksen en Wagenborg afgesproken dat zij het aantal passagiers dat zij vervoeren beperken tot twee derde van de capaciteit. Zo kunnen mensen de voorgeschreven 1,5 m afstand tot elkaar behouden. De rederijen zullen hier aan boord ook op toezien.

Het college komt dagelijks bijeen om de ontwikkelingen te bespreken en indien nodig actie te ondernemen.

Het gemeentehuis blijft geopend maar ambtenaren werken zoveel mogelijk thuis en mensen wordt verzocht hun bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen als het niet strikt noodzakelijk is, of telefonisch of per mail contact op te nemen.

Als u toch langs moet komen wordt u verzocht van tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer (0562) 452700.

Alle afspraken en bijeenkomsten worden de komende drie weken geannuleerd, evenals de inloopspreekuren van het college.

Alle evenementen zoals de NL Schoonmaakdag op 19 maart worden geannuleerd.

Hotels mogen open blijven voor overnachtingen. De restaurants en bars in het hotel moeten gesloten blijven, ook voor gasten van het hotel. Het zijn immers eet- en drinkgelegenheden voor consumenten. Roomservice voor ontbijt, lunch en diner mogen wel, dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen. Het gaat er om dat gasten niet in het restaurant of bar verblijven.

De gemeente Vlieland volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen van de Veiligheidsregio Fryslân.

Op https://www.vlieland.nl/home-vlieland/nieuws_42125/item/coronainformatie-voor-ondernemers_52603.html  heeft de gemeente informatie geplaatst over verschillende instanties waar werkgevers en ondernemers terecht kunnen voor informatie, hulp en financiële steun.