Ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan 1-27’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan ’Vlieland Kom’ met het oog op de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie van de huidige Uiterton.

Indienen zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 25 november 2019 tot en met maandag 6 januari 2020 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl .
 Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20181402-ON01 .