Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Vlieland ligt ter inzage

De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 het besluit genomen in te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie Vlieland met als ondertitel “langzaam meebewegen” en deze gedurende zes weken voor een ieder ter visie te leggen. Ook zal er een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waarbij iedereen welkom is om zijn inbreng te geven of vragen te stellen. Met deze omgevingsvisie loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, die alle regels voor de fysieke leefomgeving, zoals de bestemmingsplannen, vervangt.

De omgevingsvisie is het document van de gemeente waarin zij een integrale koers uitzet en haar ambities bepaalt op het terrein van de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat voor datgene wat we zien, voelen en ruiken.

Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, stranden, een schone lucht, sloten, duinen, bossen, enzovoort.

Met de omgevingsvisie wordt een beeld gegeven voor de komende tientallen jaren. Vertrekpunt daarvoor zijn de kernwaarden en kwaliteiten van Vlieland, zoals het zijn van een eiland in een omgeving dat als Werelderfgoed is aangemerkt, de eigen gemeenschap, de natuurwaarden, de rust, de ruimte, de stilte, de eigen Vlielander bedrijvigheid en de aantrekkelijkheid voor recreanten. Die waarden en kwaliteiten hebben Vlieland gekarakteriseerd tot de wijze waarop zij nu wordt herkend en beleefd. Vanuit het oogpunt om daar zuinig op te zijn en het eigen karakter te bewaren, wordt in de omgevingsvisie een beeld geschetst van waar we de komende decennia op het eiland mee te maken krijgen.

Er worden veranderingen verwacht die direct invloed hebben op de fysieke leefomgeving, en daarmee op de waarden en kwaliteiten van Vlieland. De fysieke leefomgeving omvat aspecten als cultureel erfgoed, water, bodem, natuur, lucht, landschappen en dergelijke. Telkens is daarbij de vraag in hoeverre ontwikkelingen invloed hebben op de fysieke leefomgeving en tot hoever een invloed op de kwaliteiten en waarden daarvan aanvaardbaar is. Veranderingen geven vaak ook kansen tot verbetering. Vanuit het integrale karakter van de omgevingsvisie wordt steeds gekeken waar die kansen voor verbetering liggen. De omgevingsvisie moet ook inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van ingrepen in de fysieke leefomgeving. Niet alleen wat de gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving zelf, maar ook de gevolgen van ingrepen voor mens en dier. Daarbij komen ook aspecten naar voren zoals gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, een goede biodiversiteit en dergelijke, daar waar deze aspecten vragen om ingrepen in de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt niet alleen naar de gevolgen voor de korte termijn gekeken, maar wordt ook stil gestaan bij de gevolgen die een beslissing kan hebben voor toekomstige generaties.

Indienen zienswijzen

De ontwerp Omgevingsvisie ligt voor een ieder vanaf maandag 7 februari tot en met maandag 21 maart 2022 ter visie. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken, door een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de heer Jan Kleefstra (tel. 06-11742571). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zienswijzen kunnen eveneens per e-mail worden ingediend aan de heer Jan Kleefstra (j.kleefstra@vlieland.nl). Tegen een ontwerpvisie kan geen beroep worden aangetekend.

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.

Het document kunt u onderaan deze pagina als pdf-document downloaden.

Bestuur en Organisatie/Publicaties. Ook kunt u de stukken rechtstreeks raadplegen op de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Op deze website kunt u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ zoeken op Omgevingsvisie Vlieland of gebruikmaken van het planidentificatienummer (NL.IMRO.0096.20190764-VA01).

Informatiebijeenkomst 1 maart

Tijdens de periode dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage ligt organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor alle inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Deze zal plaatsvinden op 1 maart 2022 in Badhotel Bruin, hiervoor zal binnenkort een uitnodiging in Uit Het Kastje verschijnen. Om 15.00u, 17.00u en 19.00u zal er een presentatie worden gegeven waarbij vragen kunnen worden gesteld, ook kunt u uw reactie op of mening over de omgevingsvisie inbrengen via een formulier.

Vervolg

Na de ter inzage periode worden alle reacties en zienswijzen verzameld en gedeeld met de gemeenteraad.

De gemeenteraad besluit vervolgens of deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.