Projecten geselecteerd voor bijdrage uit Natuur- en recreatiefonds

De oproep om projecten of suggesties aan te dragen voor een bijdrage uit het Natuur- en recreatiefonds was een groot succes! Uit de 76 aangedragen projecten en/of suggesties zijn er 29 voorgedragen voor een bijdrage. Niet alles kon worden gehonoreerd omdat de waarde van alle aanvragen samen hoger lag dan er geld in het fonds beschikbaar is.

Sommige suggesties zijn samengevoegd. Sommige suggesties passen meer bij de reguliere taken van de gemeente en Staatsbosbeheer en weer andere hadden ten opzichte van de geselecteerde suggesties te weinig ‘plussen’ om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Leidend bij de selectie waren de uit de intentieovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en gemeente bekende doelstellingen:

  • versterken van de natuur en de natuureducatie
  • versterken van de recreatie en het gastheerschap
  • versterken van het sociaal-economisch welzijn en de leefbaarheid.

Daarnaast waren er randvoorwaarden vanuit Staatsbosbeheer, zoals het bijdragen aan lagere exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten, nieuwe opbrengsten, een ‘plus’ op de natuurwaarden en/of een maatschappelijke meerwaarde.

Ook aspecten zoals haalbaarheid, tijdsbestek, doelgroep(en), of het iets toevoegt en of het bij de kernwaarden van Vlieland past hebben bij de keuze een rol gespeeld.

De lijst is te downloaden onderaan deze pagina.

Voor de projecten die nog in 2021 zouden kunnen worden uitgevoerd betekent het dat, na besluitvorming door de directie van Staatsbosbeheer die naar verwachtng in juli plaatsvindt, er in principe een bijdrage uit het fonds beschikbaar is. Als nadere uitwerking van de plannen nodig is zal hierover met de initiatiefnemer contact worden opgenomen.

Voor de projecten die voor ná 2021 staan gepland is het voorstel om jaarlijks door de directie Staatsbosbeheer en het college van B&W vast te stellen welke projecten zullen worden uitgevoerd, nadat deze nader zijn geconcretiseerd.

Neem bij vragen contact op met Henno Nieuwenhuis of Annemieke op ’t Hof via natuurenrecreatiefonds@vlieland.nl