Regels en afspraken voor de jaarwisseling

Dit item is verlopen op 01-01-2022.

Landelijk vuurwerkverbod 

Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 is verkopen, vervoeren en afsteken van oudejaarsvuurwerk verboden. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg al een lange tijd te hoog. Carbid is overigens niet aangemerkt als vuurwerk , waardoor het in principe niet valt onder het verbod.

Coronaproof carbidschieten

Op grond van de APV Vlieland is het schieten met carbid onder strikte voorwaarden toegestaan. De voorwaarden zijn bedoeld om de veiligheid van zowel degene die het carbid afschiet als eventuele toeschouwers te kunnen waarborgen.
Daarnaast zijn de voorwaarden ook bedoeld om hinder en overlast voor de omgeving te beperken.

Net als in 2020 zal er in Friesland geen algeheel verbod voor het carbidschieten komen maar kunnen er, gelet op de geldende coronamaatregelen, wel aanvullende voorwaarden aan het afschieten worden gesteld.
Dit betekent dat ook op Vlieland het carbidschieten onder voorwaarden kan worden toegestaan. In alle gevallen zullen de (op 31 december geldende) coronamaatregelen moeten worden nageleefd.
Naast de in deze publicatie genoemde voorwaarden uit de APV gelden voor Vlieland de navolgende regels voor het afschieten van carbid:

 • het afschieten is alleen toegestaan op

            31 december tussen 11.00 en 17.00 uur

 • indien u voornemens bent om carbid af te schieten dient u dit vooraf te melden bij de gemeente. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 24 december 12.00 uur Telefonisch op het algemene nummer 0562-452700 of via de mail pj.tijdeman@vlieland.nl
 • naast uw contactgegevens moet u in ieder geval aangeven op welke locatie u carbid wilt gaan afschieten en dat u een bewijs/verklaring heeft dat u toestemming heeft van de grondeigenaar
 • nb: het is mogelijk dat de gemeente contact opneemt met degenen die zich hebben aangemeld om de voorwaarden te bespreken

Omdat, gezien de voorwaarden uit de APV, carbidschieten binnen de bebouwde kom niet is toegestaan zal het afschieten alleen kunnen plaatsvinden buiten de bebouwde kom en dus in bijna alle gevallen op grond van Staatsbosbeheer. Wij wijzen u er op dat zonder toestemming/instemming van de grondeigenaar carbidschieten niet is toegestaan.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden zijn de volgende regels ook van toepassing.

 1. het afschieten mag enkel plaatsvinden op (particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  • op een afstand van tenminste 100 meter van woningen
  • op een afstand van tenminste 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarbinnen dieren verblijven
 2. het vrije veld waarin geschoten wordt, dient minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld mogen zich geen personen en/of  openbare paden of wegen bevinden
 3. degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor mens en dier te beperken
 4. het carbidschieten moet geschieden door of onder toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het publiek. Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen geven die terstond opgevolgd moeten worden
 5. het deksel van de melkbus(constructie) moet met een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten de afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd
 6. er mag enkel gebruik worden gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen


Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden zal door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden. Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen de bebouwde kom. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het niet naleven van de coronamaatregelen

Aanbevelingen voor het veilig afsteken zijn:

 • zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op andere herkenbare wijze
 • zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit
 • druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval met een hamer op de bus in verband met vervormingen van het deksel
 • plaats de achterzijde van de bus tegen een (geschoorde)balk
 • zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan
 • draag gehoorbescherming

Brommerrijden

Sinds jaar en dag wordt het nieuwe jaar op Vlieland spectaculair ingeluid door een aantal Vlielanders, die  met motor- bromfietsen (zonder uitlaat) door het dorp rijden. Voor zover bekend is Vlieland nog de enige gemeente waar dat op deze “ludieke” wijze plaatsvindt. Zowel de motorrijders als de toeschouwers beleven er veel plezier aan. Dit komt ook omdat de motorrijders zich altijd aan de gemaakte afspraken houden.

Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk dat het brommer/motorrijden tijdens de nieuwjaarsnacht veilig en zonder ongelukken verloopt en stellen het op prijs dat zij ook nu weer met enkele vertegenwoordigers van de rijders afspraken hebben kunnen maken om één en ander goed te kunnen laten plaatsvinden.  Aanspreekpunt voor gemeente en politie maar zonodig ook voor de rijders is Brian List. Brian zal worden bijgestaan door Vincent Visser en enkele andere ervaren rijders.

Voor de ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe generatie zetten wij deze afspraken nog even op een rijtje:
Voor de  motor- en brommerrijders

 • Even na “nieuwjaar” verzamelen aan de westkant van de Dorpsstraat (voorheen Westend)
 • Start om ongeveer 00:10 uur.
  Niet door de Dorpsstraat naar het startpunt toe rijden!!
 • Motor- en brommerrijders geen drank op en ook niet onder invloed van drugs zijn.
 • Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rijden.
  Onder gezamenlijk wordt met name verstaan: niet met kleinere afzonderlijke groepen door het dorp rijden terwijl de grote groep elders op het eiland rijdt. Dit leidt bij toeschouwers tot verwarring en kan ongelukken tot gevolg hebben.
 • Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian List, herkenbaar aan een oranje jas. De brommers rijden zoveel mogelijk in het voorste deel van de stoet en de motoren in het achterste deel.
 • Achter de voorste motorrijder(s)  blijven rijden (door bij elkaar te blijven is het effect het grootst).
 • Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk maar lijdt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke situaties, liever niet doen dus.
 • Nooit tegen de stroom inrijden.
 • Indien weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel of sneeuwval) de wegen onbegaanbaar maken en daardoor onnodige risico’s voor rijders en publiek met zich meebrengen kan altijd worden besloten om niet te gaan rijden.

NB: De bestuurder van bromfiets en/of motor is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn rijgedrag en voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm, verzekering en kenteken e.d. Denk met het oog op de veiligheid van de overige deelnemers en toeschouwers vooral ook aan goede verlichting.

Bestuurders van motorvoertuigen zullen bij het veroorzaken van schade of een ongeval te allen tijde een blaastest moeten ondergaan (botsen = blazen). Houdt u er daarbij vooral rekening mee dat indien er alcohol in het spel is de verzekering de schade niet zal vergoeden.


Voor de toeschouwers:

 • Ook tijdens het brommerrijden blijven de geldende CORONAMAATREGELEN gewoon van kracht. Dat betekent geen grote groepen bij elkaar en houdt  zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer 00.10 en uiterlijk 01.00 uur
 • Rijbaan vrij houden, (denk hierbij aan flessen e.d.).
 • Honden en katten binnenhouden.

Tot slot nog dit.
Weet dat veel mensen zich storen aan veelvuldig “oefenen”, soms zelfs al enkele dagen van tevoren, dat geeft onnodig herrie, is niet goed voor het milieu en kost veel geld. Het niet opvolgen van de regels kan leiden tot extra overlast, schade en ongelukken en kan in het ergste geval de jarenlange traditie zelfs  in gevaar brengen. Indien iedereen zich ook dit jaar weer aan bovengenoemde regels houdt, rekenen wij erop dat deze traditie op Vlieland nog heel lang voort kan duren.