Uitnodiging inspraakavond

Dit item is verlopen op 13-11-2019.

Het Waddengebied kent een aantal spannende vragen, kansen en dilemma’s. Wat betekent de ambitie vanuit de energietransitie om bijvoorbeeld windmolens en zonneparken te plaatsen voor het open landschap? Hoe blijven de eilanden in de toekomst bereikbaar?

Hoe kunnen we dijkversterking koppelen aan opgaven vanuit natuur, recreatie, landbouw en leefbaarheid? En hoe gaan we in het unieke Waddengebied om met nieuwe ontwikkelingen, opgaven, kansen en dilemma’s? Met die vragen hebben meerdere provincies, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijven van doen.

In de afgelopen decennia was er met de Planologische Kernbeslissing en de Structuurvisie een ruimtelijk Rijkskader voor natuurbescherming en menselijk gebruik voor de Waddenzee. Met de Omgevingswet die in 2021 ingaat, verandert dit. Daarom stellen rijk en regio samen een agenda op voor de Waddenzee, -kust en -eilanden. De Waddeneilanden zijn nadrukkelijk partij bij het opstellen van deze agenda.

Per eiland wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar de concept Agenda voor het Waddengebied wordt gepresenteerd en er ruimte is voor opmerkingen, signalen, vragen en input voor de definitieve agenda.

Graag nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op Vlieland om mee te praten over dit onderwerp en uw visie te geven.

WANNEER      dinsdag 12 november 2019 om 19.30u inloop vanaf 19.15u

WAAR             Badhotel Bruin (Diederikzaal), Dorpsstraat 88, 8899 AL Vlieland

Burgemeester Tineke Schokker leidt de bijeenkomst (is avondvoorzitter).

De inhoud van de agenda zal worden gepresenteerd door de heer Kees van Es.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Waarom een Agenda voor het Waddengebied?

In 2019 is het 10 jaar geleden dat de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed.

Een mijlpaal. En een omslag in denken: van eerdere plannen voor inpoldering, vijftig jaar geleden, naar beschermen en ontwikkelen van de Waddenzee als natuurgebied.

Maar ook een omslag in het denken hoe natuur en economie meer samen op kunnen gaan. Overheden, natuurorganisaties, bedrijfsleven werken nu samen aan de gezamenlijke opgaven rond natuur, visserij, havenontwikkeling, vaarrecreatie, bereikbaarheid en beleving van het Werelderfgoed. Om de natuur te beschermen en te ontwikkelen, maar ook om de kwaliteiten van de Waddenzee beter te benutten voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Waddengebied als geheel.

Met de Agenda voor het Waddengebied formuleren rijks- en regionale overheden, natuurorganisaties, havenbedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke koers en agenda voor het Waddengebied. Daarbij bundelt de agenda de bestaande ambities, doelen en strategieën vanuit Rijk en Regio, en scherpen deze waar nodig aan vanuit nieuwe ontwikkelingen die op het Waddengebied afkomen. Deze gebiedsagenda vormt daarmee het vertrekpunt voor beleid, uitvoering en beheer.

Met het gezamenlijk vaststellen van de agenda spreken partijen af zich in te spannen om de in deze agenda opgenomen doelen en strategieën te laten doorwerken in hun beleid en regelgeving en prioritering voor de inzet van financiële middelen. Partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de formele besluitvorming en het betrekken van partijen en bewoners hierbij.

De agenda beschrijft het gezamenlijk langetermijnperspectief voor 2050 voor het Waddengebied en formuleert gezamenlijke doelen, handelingsprincipes en uitvoeringstrategieën om deze doelen te realiseren.

Zie ook www.gebiedsagendawadden2050.nl