Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook voor u mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals wet- en regelgeving, organisatiegegevens en raadsstukken. Deze zijn terug te vinden op de website. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Hoe werkt het?

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt een Woo-verzoek direct online of per brief indienen.

 • De gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek, maar kan deze termijn verlengen met twee weken. De gemeente moet dit dan per brief laten weten, vóórdat de eerste vier weken voorbij zijn;
 • Reageert de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u de gemeente een ingebrekestelling sturen. De gemeente moet dan binnen 14 dagen alsnog op uw verzoek beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.
 • De gemeente kan op verschillende manieren informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of krijgt u informatie hieruit.

Online

U kunt uw Woo-verzoek ook indienen via het digitaal formulier. We vragen u om in te loggen via DigiD Midden of eHerkenning 2+. Zo zijn we er zeker van dat de opgevraagde documenten bij de juiste persoon terechtkomen. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl

Woo-verzoek indienen

Per brief

U kunt een Woo-verzoek schriftelijk indienen. U kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN  VLIELAND. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. U hoeft daarbij niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt.

In uw verzoek moet staan:

 • Dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt.
 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen: in het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid u documenten vraagt; hoe duidelijker u bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller de gemeente u van dienst kan zijn.
 • Hoe u deze wilt ontvangen (bij voorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente).
 • Uw contactgegevens.
 • Denk aan het ondertekenen van uw brief met uw handtekening.

Hoe lang duurt het

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie mag de gemeente niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Woo-verzoek.

Als de gemeente de gevraagde stukken niet heeft

Heeft de gemeente de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

 • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
 • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht. 

Privacy en belangen van derden beschermen

Privacybescherming en het beschermen van belangen van derden zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt kan worden. Dit betekent in sommige situaties dat bijvoorbeeld persoonsgegevens niet zichtbaar zijn in de openbaar gemaakte documenten.