Korte terugblik raadsvergadering 11 juli 2022

Raadslid Jan Doeke Tammes was verhinderd. Voorzitter Michiel Schrier complimenteerde de raad voor het proces om tot een raadsakkoord te komen en met het besluit om na de zomer onder leiding van een extern deskundige te gaan werken aan de onderlinge verhoudingen.

Burgemeester Schrier meldde dat er op 20 juli een gesprek zal plaatsvinden met de bewoners van de Nieuwestraat over de verkeersveiligheid en na de zomer met de met omwonenden van de Berkenlaan/Dennenlaan over de nieuwe parkeerplaatsen. Verder deed hij de volgende mededelingen.

Er is afgelopen week samen met alle Friese gemeenten, het Wetterskip en de Provincie een convenant afgesloten om ondermijning tegen te gaan.

Op 22 juni is de stuurgroep van het Programma Waddeneilanden aanwezig geweest bij het commissiedebat Regio Deals in de Tweede Kamer en heeft gesproken met kamerlid Stieneke van der Graaf en met minister Hanke Bruins Slot. De deadline voor de Regio Deals ligt op 22 november en de eilanden liggen mooi op schema voor het indienen van voorstellen.

Naar aanleiding van het concert dat is gegeven door het Orkest van de Koninklijke Marechaussee, heeft de gemeente van de heer Sijpestein een muziekstuk, een mars, ontvangen die hij speciaal heeft geschreven voor Vlieland.

NLV wees op de urgentie van de start van de tandarts op Vlieland. De burgemeester antwoordde dat het verzoek om subsidie bij het IMF de volgende tender wordt ingediend en dat de verwachting is dat de tandarts 1 januari kan beginnen. Er moet overigens nog dekking worden gezocht voor een eenmalige investering van € 36.000.

Lijst Fier wees op de actieve bijdrage aan de energietransitie door Omrin, waarbij Vlieland is aangesloten en vraagt of het college deze weg ook wil inslaan. De burgemeester antwoordde dat circulariteit ook één van de sporen is in het Waddenprogramma en dat er door de gemeente vóór de gemeenteraadsverkiezingen al werd gewerkt aan een Nota Duurzaamheid. Hier zal volop mee worden verdergegaan als er weer twee wethouders zijn en als de raad zorgt dat dit wordt opgenomen in het raadsakkoord.

Er waren twee burgers die gebruikmaakten van het spreekrecht voor burgers. De heer M. van Heeringen herhaalde zijn oproep voor verbetering van het spreekrecht. Mevrouw J. Rijlaarsdam sprak haar teleurstelling uit over het feit dat er zo weinig sociale huurwoningen voor jongeren beschikbaar waren gekomen na de toewijzingen in Boswijk.

Naar aanleiding van het agendapunt 3e begrotingswijziging meldde Lijst Fier het jammer te vinden dat kosten voor onderhoud van het sportveld ten laste zijn gekomen van het restantbudget voor de buursportcoach.

Vervolgens kwam de Kadernota aan de orde, een voorbereiding op de begroting voor het komende jaar. Alle fracties waren het er over eens dat de pilot met de scholierenboot tussen Vlieland en Terschelling een vervolg moet krijgen. Er werden opmerkingen gemaakt over de € 5.000 die wordt uitgetrokken voor sport voor werknemers van de gemeente Vlieland: waarom niet voor alle inwoners? En er werd door GroenWit op gewezen dat, alvorens met de verplichte verduurzaming van het gemeentehuis te beginnen, er duidelijke plannen moeten zijn voor de locaties gemeentehuis en oude bibliotheek.

Ook konden alle fracties zich vinden in het uittrekken van €900.000 uit de Algemene Uitkering als eigen bijdrage aan de Regio Deal: een goed signaal richting het Rijk dat wellicht helpt om de belangrijke Regio Deal binnen te halen als financiering van het Programma Waddeneilanden.

De ontwikkelingen rond de Algemene Uitkering vanuit het Rijk zijn zorgelijk: het Rijk gaat minder uitkeren aan gemeenten die wel méér moeten gaan doen omdat het Rijk decentraliseert.

Burgemeester Schrier legde uit dat de € 5.000 voor sport voor medewerkers van de gemeente, uitvoering geven aan het door de raad vastgesteld sportbeleid is. Deze regeling heeft te maken met goed werkgeverschap. Voor inwoners zijn er al diverse regelingen die stimuleren om te gaan sporten.

Op een vraag van Lijst Fier antwoordde de burgemeester dat er in elk geval geen gat zal vallen tussen het einde van de pilot van de scholierenboot en het begin van de daaropvolgende periode. NLV wees er op dat ook andere partijen moeten blijven meefinancieren.

GroenWit diende hierop een motie in tot het in stand houden van de scholierenboot, die raadsbreed werd aangenomen.

Vervolgens werd er ingestemd met de jaarrekening 2021 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, met het intrekken van de Verordening studietoeslag en met de benoeming van leden in diverse commissies, waarbij bij de laatste Lijst Stuivenga een stemverklaring indiende: hij wil dit na de zomer opnieuw agenderen omdat hij beleidsadviserende commissies wil instellen, die volgens hem niet alleen uit raadsleden zouden moeten bestaan omdat we nu 3 éénmansfracties hebben.

Om  21:30 uur sloot de voorzitter de vergadering. De gemeenteraad gaat met reces tot 12 september 2022.

Top