Korte terugblik raadsvergadering 11 oktober 2021

Maandagavond 11 oktober werd er voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een gemeenteraadsvergadering gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis op Vlieland. Er mocht nog geen publiek bij zijn, wel waren de cursisten van de cursus ‘Politiek Actief” uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Uiteraard kon iedereen verder thuis de vergadering online volgen.

De voorzitter, burgemeester Michiel Schrier, opende om 19:30 uur de vergadering. Agendapunt 7, het spreekrecht voor burgers, werd naar voren gehaald zodat inspreker Henk Vrielink na het inspreken de vergadering weer kon verlaten. De heer Vrielink hield een pleidooi om grenzen te stellen aan het volgens hem almaar groeiende aantal toeristen die naar Vlieland komen. Dit om ervoor te zorgen dat buiten het hoogseizoen de rust in de natuur weerkeert maar ook om te voorkomen dat er steeds meer gezinswoningen gebruikt worden voor huisvesting van personeel, met gevolgen voor de leefbaarheid in de buurt.

Naar aanleiding van de informatie van het college spraken verschillende raadsleden hun teleurstelling uit over de rapporten opgesteld door een verkeersdeskundige, inzake diverse locaties op Vlieland. Naar hun mening waren niet alle onveilige situaties in de rapporten meegenomen. Burgemeester Schrier reageerde hierop met de mededeling dat de rapporten  door het college zijn besproken in de collegevergadering. Hij zei er vanuit te gaan dat de rapporten vanuit deskundigheid en expertise geschreven zijn en dat het de verantwoordelijkheid van het college is om een besluit over de uitvoering nemen.

Voorts werd er vanuit de raad gevraagd naar de exploitatie van het Armhuys, dat leegstaat sinds het van eigenaar is gewisseld, en naar het onderhoud van de bijbehorende tuin. Wethouder Dick Visser antwoordde hierop dat de eigenaar bezig is met een onderhoudsplan voor de tuin en dat er een landelijke makelaar is ingeschakeld om een uitbater te vinden.

Op het raadsvoorstel om de komende drie jaar een subsidie toe te kennen van € 35.000 aan de VVV, werden twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Besloten werd om de subsidie vooralsnog voor één jaar toe te kennen.

Met de voorstellen met betrekking tot de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sozawe Noard West Fryslân werd zonder discussie ingestemd.

Tijdens de behandeling van het agendapunt Ontwerpverklaring van geen bedenking voor jaarrond aanwezigheid paviljoen Oost verliet raadslid Joosse, eigenaar van paviljoen ‘Oost’, de vergadering.

Wethouder Dick Visser gaf aan dat het landelijk zo is dat vrijwel alle strandpaviljoens het gehele jaar mogen blijven staan.

De fracties gaven hun visie op de voor- en nadelen van het laten staan van het strandpaviljoen in de winter. ABV en Lijst Fier waren hier op tegen, gezien de duidelijke afspraken die hierover in 2016 zijn gemaakt en het ontbreken van een algemeen belang.

GroenWit diende een motie in om in het Bestemmingsplan Buitengebied voortaan verschil te maken tussen opstallen op het strand van seizoensgebonden activiteiten en een strandpaviljoen dat het gehele jaar geopend is.

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 5 stemmen voor (NLV en GW) en 3 tegen (ABV en Lijst Fier). De motie van GroenWit werd niet aangenomen.

Het raadsvoorstel om in te stemmen met de aanpassing van welstandsregels in het beschermd dorpsgezicht waardoor het makkelijker wordt om zonne-energiesystemen aan te leggen werd door alle fracties toegejuicht.

Met het raadsvoorstel inzake het kerven aanbrengen in de duinen langs het Noordzeestrand werd unaniem ingestemd, alhoewel enkele raadsleden aangaven dat het hun wel aan het hart ging. De noodzaak van de ingreep voor het herstel van flora en fauna achter de duinen werd echter algemeen gevoeld.

Met de overige voorstellen, Hervaststelling Bestemmingsplan Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland, Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2022, Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen 2022, Controleplan en -protocol 2021 en de tweede Begrotingswijziging 2021 werd zonder veel discussie ingestemd.

Om 22:00 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Wilt u de gehele (of delen van) deze raadsvergadering terugluisteren dan kan dat HIER.

Top