Korte terugblik raadsvergadering 20 december 2021

De gehele raadsvergadering kunt u HIER terugkijken. Hieronder volgt een beknopt verslag.

De raad vergaderde fysiek, in het strandhotel. Dit mag omdat volksvertegenwoordigingen een uitzonderingspositie hebben op de coronaregels.

Wethouder De Ruijter vertelde dat vanuit het rijk eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld om lage inkomens te helpen met de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Naar verwachting is dit voor Vlieland ca € 13.000. Op een vraag van GroenWit of de gemeente de mensen met lage inkomens in beeld heeft antwoordde de wethouder dat de gemeente via de sociale dienst weet wie er een uitkering hebben en daarnaast zal er breed over worden gecommuniceerd zodat ook de mensen zonder uitkering maar wel met een laag inkomen worden bereikt.

Het eerste beslispunt op de agenda was het vaststellen van de Transitievisie Warmte 1.0 Vlieland.

Vanuit ABV werd bezwaar gemaakt tegen de verplichting voor inwoners om hun energie af te nemen bij bepaalde duurzame energieleveranciers. Ook ontbrak het onderzoek naar geothermie en de mogelijkheid aan te sluiten op het Noordzeenetwerk.

Lijst Fier gaf aan niet gelukkig te zijn met de aanbeveling in het bijbehorende rapport om hoge windturbines toe te laten op het eiland en wees op de voordelen van een tweede wadkabel. Dit zou een goede back-up zijn en kan ook gebruikt worden voor de levering naar de wal van eventueel teveel opgewekte stroom op het eiland.

Ook NLV wilde dat de optie van een tweede wadkabel open blijft staan.

De wethouder gaf aan dat niemand verplicht wordt energie af te nemen van een bepaald energiebedrijf. Verder onderschreef ze niet de optie voor een tweede wadkabel, ook niet om elektriciteit naar de wal af te voeren. Geprobeerd moet juist worden om minder energie te gebruiken waardoor er ook minder hoeft te worden opgewekt. Warmte opwekken is iets anders dan elektriciteit opwekken. We weten op dit moment nog niet hoeveel elektriciteit er op het eiland nodig zal zijn, dit moet nog blijken uit een systeemstudie elektriciteit.

Vervolgens werd er gestemd over het vaststellen van de Transitievisie Warmte. Alle raadsleden stemden vóór, waarbij Jan Stuivenga van ABV een stemverklaring aflegde dat hij tegen de tegen de verplichting is om energie af te nemen van een bepaalde leverancier.

Hierna was de Verordening Onderwijshuisvesting aan de orde. Deze moest naar aanleiding van diverse ontwikkelingen en wetswijzigingen worden herzien. Wethouder De Ruijter wees er op dat uit de vijf bijlagen die bij de raadsvoorstel zaten wel bleek hoe complex deze verordening is en dat dit ook geldt voor het bepalen van de huurprijzen voor het gebouw.

De verordening werd vervolgens zonder stemming vastgesteld.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Sport- en Beweegbeleid kwamen er vragen vanuit alle fracties over wie de stakeholders zijn, over de evaluatie van het beleid, de voortgang na het stoppen van de subsidie in 2023, communicatie en het ontbreken van een uitvoeringsplan.

Lijst Fier diende een amendement (tekstwijziging) in waarin werd vastgelegd dat er een uitvoeringsprogramma zou worden opgesteld en een periodieke evaluatie werd afgesproken.

De wethouder antwoordde dat de stakeholders niet alleen sportcentrum Flidunen is maar ook andere aanbieders van activiteiten en de zorg. Er zal elk jaar een jaarprogramma worden gemaakt en het streven is om alle activiteiten laagdrempelig via een informatiekanaal toegankelijk te maken. Mocht er na twee jaar budget nodig zijn dan zal dat aan de raad worden voorgelegd. Zij zegde toe een evaluatie eind 2023 op te nemen in de Lange Termijn Agenda.

Vervolgens werd gestemd over het amendement, Lijst Fier en ABV waren voor en NLV en Groenwit tegen, waarmee het amendement werd verworpen.

Vervolgens werd het raadsvoorstel met één stem tegen, van Lijst Fier, aangenomen.

Het volgende punt op de agenda, de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Fryslân werd zonder discussie aangenomen.

Daarna lag er een raadsvoorstel omtrent de aanvraag voor het bouwen van een nieuwe recreatiewoning in Duinkersoord, met als beoogd resultaat een weigering van de omgevingsvergunning. Hiertegen was door de aanvrager een zienswijze ingediend die deels gegrond en deels ongegrond werd verklaard.

Met algemene stemmen werd conform het voorstel besloten en er wordt dus géén ‘verklaring van geen bedenking’ afgegeven door de gemeente.

Het volgende raadsvoorstel betrof het definitief afgeven van een ‘verklaring van geen bedenking’ voor de legalisatie van een kiosk op de midgetgolfbaan. Eén van de voorwaarden is dat er geen warme snacks verkocht mogen worden. Hiertegen is door de aanvrager een zienswijze ingediend.

Volgens ABV houdt het voorstel een groot risico in voor de gemeente vanwege strijdigheid met het beoordelingsverbod en ongeoorloofde staatssteun aan Flidunen, waarmee de aanvrager zich vergelijkt.

De overige fracties waren van mening dat dit op 6 september al uitgebreid aan de orde is geweest en staan nog achter hun standpunt van die datum. Op een opmerking van NLV reageerde de wethouder dat er inderdaad duidelijkheid geschept moet worden over ondergeschikte horeca in het omgevingsplan.

Nadat het voorstel in stemming was gebracht werd het aangenomen, waarbij ABV tegenstemde.

Vervolgens lagen de belasting- en legesverordeningen 2022 voor ter vaststelling. Dit voorstel werd unaniem aangenomen, waarbij ABV opmerkte dat ze het jammer vonden dat de belastingen toch werden verhoogd, na het afgelopen coronajaar.

Ook de derde begrotingswijziging werd unaniem aangenomen. Alle fracties spraken hun complimenten uit richting de afdeling financiën en het college voor het feit dat er maar drie begrotingswijzigingen nodig waren geweest in 2021.

Op een vraag van ABV antwoordde wethouder Visser dat de kosten van het wijzigen van de letter H bij de helihaven voornamelijk zitten in het volgens de regels van de inspectie luchtvaardienst verwijderen van de oude letter H.

Om 20:45 uur sloot de voorzitter de vergadering waarbij hij iedereen een goede kerst en oudejaarsavond wenste en er op wees de kleine momentje van geluk met elkaar te vieren.

Top