Korte terugblik raadsvergadering 25 april 2022

Gisteravond werd de eerste reguliere raadsvergadering in de nieuwe samenstelling gehouden.

Allereerst stond de voorzitter stil bij het plotselinge overlijden van buitendienstmedewerker Jelle Kikstra. Hij roemde Jelle om zijn vriendelijkheid en hulpvaardigheid en verwoordde de gevoelens van verslagenheid bij de hele Vlielander gemeenschap. Er werd één minuut stilte in acht genomen om Jelle te herdenken.

Van de twee jongste nieuwe raadsleden was Karla Moust wegens omstandigheden afwezig en Iris Pieterse werd in deze vergadering alsnog geïnstalleerd, zij verbleef ten tijde van de bijzondere vergadering waarin de andere raadsleden zijn geïnstalleerd nog in het buitenland.

Bij het vaststellen van de agenda gaf Lijst Fier aan agendapunt 10 van de agenda af te willen voeren. Het betrof de aanschaf van het pand Dorpsstraat 154.

Er ontstond een discussie waarbij raadslid Dick Visser de vergadering verliet vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp.

Omdat, zoals burgemeester Schrier uitlegde, ‘buurmans grond maar eenmaal te koop is’, heeft het college de kans willen grijpen om dit pand aan te kopen met het oog op de mogelijkheden van nieuwbouw op de locatie oude bibliotheek. Hetzij de bouw van een nieuw (duurzaam) gemeentehuis waarbij op de locatie van het huidige gemeentehuis woningbouw kan plaatsvinden, hetzij voor woningbouw op de locatie oude bibliotheek/Dorpsstraat 154. De fractievoorzitters zijn in dit proces meegenomen. Op het verzoek begin april van Lijst Fier om een taxatierapport is uitleg gegeven dat het college niet de meerwaarde van een taxatierapport ziet, dat zal niets aan de aankoopprijs van het pand veranderen.

Lijst Fier was van mening dat er niet genoeg onderzoek aan de aankoop ten grondslag lag en nam geen genoegen met het niet inwilligen van hun verzoek om een taxatierapport. Dit was de reden dat ze het voorstel van de agenda wilden afvoeren. Ook het ABV gaf diverse redenen aan waarom ook zij vonden dat het voorstel van de agenda gehaald moest worden.

Zowel de burgemeester als mevrouw Hopman van NLV wezen op de consequenties van het afvoeren van de agenda: dan zou de deal niet doorgaan en daarmee de mogelijkheden van woningbouw beperkt worden.

De voorzitter bracht het voorstel van Lijst Fier in stemming en omdat ook ABV vóór stemde, werd agendapunt 10 van de agenda afgevoerd.

Vervolgens waren er enkele mededelingen vanuit het college.

Aan het project Duinwijck is een extra lening van € 50.000 verstrekt zodat de voortgang van het project, waar de nodige problemen waren ontstaan, niet in gevaar kwam.

In mei zullen er noodreparaties plaatsvinden aan de Kampweg.

Vrijdag 29 april zal burgemeester Michiel Schrier de sleutels overhandigen aan de nieuwe huurders van de Boswijk.

De rioleringswerkzaamheden aan de Willem de Vlaminghweg lopen iets uit maar hopelijk is de weg weer opnieuw bestraat vóór het komende weekend. De werkzaamheden aan de Berkenlaan zijn uitgesteld in overleg met Hotel De Kluut die gaan verbouwen.

Lijst Fier vroeg of de gemeente de € 20.000 die van het rijk is ontvangen aan coronasteun voor de culturele sector ook volledig is besteed. Het college zal dit uitzoeken en schriftelijk antwoord geven.

Over het agendapunt Subsidie Waterroute voerde Iris Pieterse namens Lijst Fier het woord. Het was volgens de voorzitter haar ‘maidenspeech’ en daarbij zijn traditiegetrouw geen interrupties toegestaan. Zij gaf aan dat haar fractie blij is met het project, dat past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, en achter de subsidieverstrekking staat. Ook de andere fracties stemden met het voorstel in.

Naar aanleiding van het voorstel tot het vernieuwen van de vuilpers van gemeentewerken merkte Hedwig de Lang namens GroenWit op dat het lijkt alsof Omrin niet altijd 100% deugdelijk materieel naar het eiland stuurt en vroeg om een toezegging van het college hier op toe te zien.

NLV gaf aan er vanuit te gaan dat er nu niet binnen een paar jaar vanwege bijvoorbeeld duurzaamheidsoverwegingen opnieuw een dergelijke investering moet worden gedaan.

Wethouder Elsje de Ruijter antwoordde hierop dat dit niet is te voorspellen, maar mocht dit wel zo zijn dan is besluitvorming hierover aan de raad. Voorts gaf zij aan dat samen met Omrin wordt gekeken waar het aan ligt dat materieel op Vlieland soms niet goed werkt of snel kapot gaat, waar dat bijvoorbeeld op Schiermonnikoog niet het geval is.

Vervolgens was de begroting van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland aan de orde. Robert Lanting gaf namens Lijst Fier in zijn maidenspeech’ een terugblik op de ontwikkelingen in het onderwijs op Vlieland de afgelopen jaren. In het voorstel wordt genoemd de aanstaande fusie met de stichting OVO Fryslân-Noord, waar hij enkele vragen over stelde.

De wethouder antwoordde hierop dat er geen reden is aan te nemen dat de fusiedatum van 1 augustus 2022 niet gehaald wordt en dat de huurafspraken in principe overgaan naar de fusiepartner, maar dat er wel afspraken gemaakt zullen worden over de vierkante meters oppervlakte die gezien de grootte van de school niet nodig zouden moeten zijn.

Namens GroenWit vroeg Hedwig de Lang naar de educatieve opbrengsten van het primair onderwijs op de Jutter. Zij pleitte om naast aandacht voor ‘21e eeuwse vaardigheden’ ook te investeren in’ 20e eeuwse vaardigheden’ zoals rekenen, schrijven en lezen.

De wethouder antwoordde hierop dat er daarom ook al veel aandacht wordt geschonken aan voor- en vroegschoolse educatie.

Namens ABV merkte Rob Bloem op dat volgens zijn fractie de prognose van de leerlingenaantallen te optimistisch zijn. Ook zou het in standhouden van de bootverbinding met Terschelling topprioriteit moeten zijn.

De wethouder antwoordde dat leerlingenaantallen moeilijk te voorspellen zijn maar dat we aandacht moeten blijven schenken aan het bieden van een toekomst aan gezinnen op Vlieland.

Alle fracties stemden vervolgens in met het voorstel.

Het voorstel over het meerjarenonderhoudsplan rioleringen werd als laatste aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter om 21:00 uur de vergadering.

Top