Korte terugblik raadsvergadering 28 februari 2022

Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven kon de gemeenteraad gelukkig weer in de eigen raadzaal vergaderen, mét publiek. Er zaten zo’n 20 mensen op de publieke tribune. Het was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de huidige samenstelling.

Voorzitter Michiel Schrier opende om 19:30 uur de vergadering en refereerde daarbij aan de crisis die de wereld momenteel teistert, de inval van Rusland in Oekraïne. Hierdoor worden 43 miljoen mensen blootgesteld aan oorlogsgeweld. Het is een crisis die ook Vlielanders treft, die familie hebben in Oekraïne. In gedachten zijn we bij hen die te maken hebben met deze verschrikkelijke situatie.

Aan de agenda werd toegevoegd een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (niet gerelateerd aan een agendapunt), ingediend door Lijst Fier.

Aan het begin van de vergadering werden er door de fracties verschillende vragen gesteld. Het ABV vroeg naar de solvabiliteit van de Vlielandse energiecoöperatie ECV, naar besluiten van het gebiedsteam op WMO-aanvragen en naar de wateroverlast. Het college antwoordde dat de solvabiliteit van de ECV niet zou worden onderzocht omdat dit geen energieleverancier is, dat op vragen over individuele aanvragen WMO niet wordt ingegaan en dat de wateroverlast is ontstaan door overmatige regenval die niet vaak voorkomt.

NLV vroeg naar de wateroverlast rond het project Duinwijck Gasvrij, veroorzaakt onder andere doordat het opgepompte grondwater niet mocht worden geloosd in de ijsbaan vanwege natuurbelangen.

De wethouder antwoordde dat overheidsinstanties wetgeving nou eenmaal niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Dat er voor het project Duinwijck Gasvrij subsidie is verstrekt is omdat het een bewonersinitiatief is. De gemeente is in deze geen opdrachtgever, wel biedt de gemeente ondersteuning en advies. NLV merkte hierop op dat de beleving van de initiatiefnemers heel anders is, zij voelen zich totaal niet gesteund door de gemeente. Dit werd door Lijst Fier beaamd.

Hierna volgde een terugblik op de afgelopen raadsperiode. Het coalitieakkoord ‘Balans in Leefbaarheid” resulteerde in een uitvoeringsprogramma met 55 doelen. Hiervan zijn er 43 behaald, 9 lopen en 3 zijn niet tot uitvoering gekomen. Een mooi resultaat.

Vervolgens kwam de Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie aan de orde. Uit deze enquête onder inwoners, gemeentebestuur en ambtenaren over hoe de democratie in de gemeente Vlieland ervaren wordt is een aantal verbeterpunten voortgekomen waar door de nieuwe raad en het nieuwe college aan gewerkt gaat worden.

Alle fracties waren positief over de fusie van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland met de Stichting OVO Friesland Noord, waardoor het voorbestaan van het (voortgezet) onderwijs op Vlieland gewaarborgd blijft.

Over het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk werd door het ABV opgemerkt het jammer te vinden dat het altijd groter en meer moet, ‘Rupsje Nooitgenoeg’ en dat zij twijfelen aan het aantal gasten dat wordt toegelaten op de camping. LijstFier vond dat het plan mooi past binnen de kaders van kwaliteit, groen en kleinschaligheid. GroenWit merkte op dat er 50 huisjes waren gepland maar dat het er uiteindelijk 46 worden, dus juist minder. Door de plaatsing van torentjes kan er meer begroeiing behouden blijven. NLV gaf aan blij te zijn met de Stichting Recreatiebelangen Vlieland omdat het geld dat er wordt verdiend op Vlieland blijft en hier weer wordt geïnvesteerd.

Wethouder Visser antwoordde op de opmerking van het ABV dat hij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ een diskwalificatie vond van het plan en dat er een beddenboekhouding is waarbij de camping zich aan het toegestane aantal gasten houdt.

Nadat de voorstellen met betrekking tot de gewijzigde begroting 2022 van De Dienst Noardwest Fryslân en de tweede Begrotingswijziging 2022 zonder stemming werden aangenomen, werd tot slot de motie van Lijst Fier behandeld. De raad stemde unaniem in met de motie en verzocht daarmee aan het college om proactieve steun te geven aan de stichting Vliewaco om te bewerkstellingen dat het duurzaamheidsproject ‘Duinwijck Gasvrij’ tot een goed einde zal worden gebracht.

Hierna, niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering.

Top