Korte terugblik raadsvergadering 31 januari 2022

Om 19:30 opende voorzitter Michiel Schrier de raadsvergadering, die wederom vanwege de coronamaatregelen werd gehouden in het Seeduynhotel, zonder publiek. Uiteraard kon de vergadering wel digitaal gevolgd worden via de website van de gemeente.

Allereerst waren er mededelingen vanuit het college.

Wethouder De Ruijter meldde dat de constructie voor de warmtevoorziening in Duinwijck deze week geplaatst wordt en dat de bemaling en het spuien van water dan langzaam kan worden teruggeschroefd.

De bouw van Boswijk ligt nog steeds op schema. Het is de bedoeling dat nog deze maand de toekomstige bewoners persoonlijk worden uitgenodigd om in een demo-woning te gaan kijken. Verder zijn er nog vier woningen niet toegewezen, die worden eind deze week aangeboden volgens de procedure zoals die is opgesteld voor Boswijk.

NLV vroeg naar de slechte begaanbaarheid van het nieuwe nieuwe fietspad.

Burgemeester Schrier antwoordde dat door de hoge grondwaterstand de bovenlaag nog niet gewalst kon worden. Dit zal nu in februari gebeuren.

Het ABV vroeg waarom de vacature manager voor de jachthaven niet is gepubliceerd in Uit het kastje. Wethouder Visser antwoordde hierop dat de stichtingen dit zelf mogen bepalen.

Ook vroeg het ABV wie verantwoordelijk is voor de reparatie van de door vuurwerk vernielde hangout bij Flidunen. Wethouder De Ruijter antwoordde hierop dat dit de eigenaar is, Stichting Recreatiebelangen Vlieland.

Tot slot vroeg het ABV waarom er nog geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden van geothermie. Wehouder De Ruijter antwoordde hierop in de Transitievisie Warmte is vastgelegd dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieve mogelijkheden tot verwarmen, dus misschien wordt deze mogelijkheid meegenomen.

Als eerste punt op de agenda waarover een besluit moest worden genomen stond het ‘Uitvoeringsprogramma Programma Waddeneilanden”.

In 2021 is het ‘Programma Waddeneilanden’ opgesteld door de vijf eilanden. In dit Programma staan de doelen waaraan de eilanden willen werken, in samenwerking met elkaar én met Provincie en Rijk. Het belangrijkste doel is zorgen dat de leefbaarheid op de eilanden blijft behouden, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Nu stond het bijbehorende concept ‘uitvoeringsprogramma’ op de agenda: hierin staat omschreven hóe we gaan proberen deze doelen te behalen. Van elk eiland mag de gemeenteraad hier nog wat van vinden.

Het ABV uitte de zorg dat de gemeente zelf weinig in te brengen heeft over het grootste deel van het eiland, omdat dit Natura 2000-gebied is. Ook was de fractie verbaasd dat in het uitvoeringsprogramma het ‘House of Hospitality’ al werd genoemd. Volgens het ABV is dit via een informeel circuit tot stand gekomen.

De fracties van Groen Wit, Lijst Fier en NLV waren positief over het programma. Groen Wit vroeg aandacht voor het inzetten van energiecoaches op álle eilanden en niet op één eiland. En het wees op het belang van een goede communicatie over het programma richting inwoners.

Lijst Fier had graag gezien dat in het uitvoeringsprogramma het belang van de instandhouding van cultuurhistorische gebruiken genoemd werd, maar zag na een korte schorsing af van het indienen van een amendement.

Vervolgens kwam het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 aan bod. Enigszins verwarrend ten opzichte van het vorige agendapunt, maar hier ging het om een vijfjarig uitvoeringsprogramma van de “Agenda voor het Waddengebied 2050”. Deze Agenda gaat over het héle Waddengebied en is opgesteld naar aanleiding van de aanwijzing van de Waddenzee als Werelderfgoed. Hierbij zijn veel partijen betrokken, overheden, waterschappen, waddenvereniging, visserijorganisaties, landbouworganisaties en anderen. Het “Programma Waddeneilanden” van de eilanden zélf is in deze Agenda opgenomen.

Het college legde het concept uitvoeringsprogramma nu voor aan de raad en stelde voor om de wens mee te geven dat er voortdurend zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen alle deelprogramma’s.

Het ABV stelde moeite te hebben met het voorstel omdat de input die was gegeven in eerdere inspraakrondes niet altijd was meegenomen.

GroenWit stemde in maar vroeg wel aandacht voor het raadplegen van en rekening houden met de bewoners van het Waddengebied.

Ook NLV en Lijst Fier stemden met het voorstel in en gaven aan vertrouwen te hebben in het meenemen van de adviezen die in de brief staan hierover al is verzonden door de voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied, waarvan de gemeente Vlieland, via het samenwerkingsverband De Waddeneilanden, lid is.

Alle fracties konden vervolgens instemmen met het vaststellen van het Bestemmingsplan Oost-Vlieland- Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11. Dit betreft het plan voor een gebouw met woningen bedoeld voor huisvesting van personeel. Alle fracties waren het er over eens dat het een verbetering betekent voor de uitstraling van de Willem de Vlaminghweg en de huisvestingsmogelijkheden.

Het ABV wees op handhaving van overbewoning en op de vormgeving van het gebouw: de woningen aan de Middenweg zijn een voorbeeld van hoe het ook beter kan.

NLV uitte de wens om ook aan de overkant van de Willem de Vlaminghweg te kunnen bouwen. Ook vroeg het NLV of de benaming ‘personeelshuisvesting’ wel juist was en of het niet gewoon ‘permanente bewoning’ moet heten.

De wethouder antwoordde hierop dat hij binnenkort met de (nieuwe) raad in discussie wil, over het goed benoemen van huisvestingscategorieën en het goed in kaart brengen van de hele problematiek rond wonen.

Het volgende onderwerp op de agenda ging over de gedeeltelijke herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied Vlieland. Dit omdat de in 2018 opgestelde Strandnotitie (over regels voor gebruik van het strand) niet helemaal overeenkwam met de regels in het Bestemmingsplan Buitengebied en omdat het college er een regeling in op wil nemen voor evenementen op het eiland.

De fracties van NLV, Groenwit en Lijst Fier stemden met het voorstel in. Het ABV stemde tegen, omdat naar hun mening deze activiteiten al geregeld zijn via Natura2000.

Hierna stemde de raad in met de vaststelling van welstandsregels voor zonne-energiesystemen, een voorstel waarmee er meer mogelijk wordt qua aanbrengen van duurzame energiesystemen in de Dorpsstraat.

De voorstellen over de Ruimtelijke Adviescommissie, de Veiligheidsregio Fryslân en

het voorstel om een aanvullend krediet van €50.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het riool in de Willem de Vlaminghweg werden zonder discussie aangenomen.

Ook stemde de raad in met het voorstel om € 30.000 beschikbaar te stellen voor noodreparaties aan de wegkanten van de Kampweg. Maar hier werden wel de nodige kanttekeningen bij geplaatst.

GroenWit gaf aan dat het de hoogste prioriteit moet hebben om de Kampweg aan te pakken. NLV vroeg hoe het kan dat de reconstructie Kampweg al in 2019 op de agenda stond maar dat er daarna niets meer van is vernomen. Er moet gezocht worden naar definitie oplossingen, zoals het verlagen van de maximum snelheid of het instellen van éénrichtingsverkeer.

Burgemeester Schrier zegde toe hier binnenkort bij de raad op terug te komen.

Tot slot stond de eerste wijziging op de Begroting 2022 op de agenda. Eén van de aanleidingen voor de wijziging is een pilot om tijdelijk een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van het eiland aan te stellen. Lijst Fier vond het geen goede zaak dat hier geen enkel vooroverleg over was geweest met de raad en had hierover ook schriftelijk vragen aan het college gesteld.

NLV en GroenWit waren juist van mening dat het hier uitvoering door het college betreft van het coalitieakkoord, waarin de raad heeft aangegeven handhaving belangrijk te vinden. Zij zagen geen verschil met bijvoorbeeld het aanstellen van strandbewaking.

Het ABV gaf aan het eens te zijn met Lijst Fier en de informatie vooraf te hebben gemist.

Burgemeester Schrier legde uit dat het college een BOA op het eiland een goede aanvulling leek op de handhaving. De BOA’s die van de wal komen zijn er maar beperkt en bovendien is het meteen bekend zodra ze op de boot stappen. De politie had met de pilot ingestemd. De schriftelijke vragen van Lijst Fier zullen schriftelijk beantwoord worden.

Om 21:45 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Top