Terugblik NLV op de raadsvergadering van 5 oktober

Na een fysieke vergadering weer door de omstandigheden een digitale vergadering. 

Voor deze vergadering stonden er maar een beperkt aantal besluiten op de agenda. In de aanloop naar de vergadering werden diverse technische problemen verholpen. Blijft toch enigszins behelpen tijdens een digitale vergadering. De voltallige raad was aanwezig.

Als eerste werd de raad bijgesproken over de actuele stand van zaken aangaande Corona, Boswijk en werd de raad opmerkzaam gemaakt op de Week van de eenzaamheid.

Vervolgens werden de vragen van de ingekomen stukken verduidelijkt.

Hierna was het vragenuurtje aan de beurt :

De vraag van lijst Fier over het dragen van mondkapjes was door de actualiteit al enigszins achterhaald.

Vanuit het NLV was er de vraag naar de stand van zaken over permanente bewoning en controle hierop. Dit zal nader worden uitgezocht en hier worden we later over geïnformeerd.

Als laatste vraag werd door NLV duidelijkheid gevraagd, hoe in het vervolg eventuele aanvragen door omgevingsvergunning/ bestemmingsplan met de raad worden gedeeld.

Informatiecentrum “de Noordwester”

De heer Visser, als voorzitter van de Noordwester, geeft een inleiding.

De heer D. Hünneman van Triomf Production | Design BV, geeft een presentatie over de toekomstplannen van de Noordwester.

Nadat er voor het informatiecentrum “de Noordwester” diverse onderzoeken zijn gedaan is toch de conclusie geweest dat de huidige locatie de meest efficiënte en haalbare is. Met een nieuwe impuls van de tentoonstelling en verandering van de entree zal het centrum weer up to date zijn. Deze plannen zijn positief in de raad ontvangen. Ontwerpen zullen eerst verder worden uitgewerkt en als de raad er iets over te besluiten krijgt zien we de vervolgstappen

Vervolgens gaan we door naar de besluiten.

Agenda voor het Waddengebied 2050

Dit voorstel is behandeld tijdens de raadsvergadering van 7 september j.l. Bij het in stemming brengen van het amendement van ABV staakten de stemmen (4 voor-4 tegen). Omdat de raad niet voltallig was op 7 september wordt het voorstel nu opnieuw in stemming gebracht.

Mevrouw De Lang (GroenWit) dient een amendement in.

Hierop wordt vanuit diverse fracties gereageerd en discussie gevoerd. Het ingediende amendement is minder verstrekkend dan het vorige ingediende amendement van het ABV.

Na stemming wordt het amendement van ABV verworpen met een meerderheid van stemmen en vervolgens het amendement van GroenWit unaniem aangenomen.

Wijziging APV

Voorstel vanuit het college leverde enige discussie op over de zinsnede in artikel 2.25c, vereisten organisator:  “hij/zij mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.” Voor de fractie van Lijst Fier was dit niet helder en is een amendement ingediend om dit te vervangen door “dient in bezit te zijn van een geldige VOG”.

Hierover werd gediscussieerd in de raad en uiteindelijk is er voor gekozen om deze regel toe te voegen aan het betreffende artikel. Waarna het voorstel unaniem is aangenomen.

Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht Archief 2018 en 2019 en financiering werkzaamheden archief

Na enkele verhelderende vragen en dank voor de medewerkers werd het voorstel aangenomen.

Verordening Auditcommissie

Dit voorstel is ambtelijk samen met de fracties voorgesteld, vandaar dat er geen stemming wordt gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.

Subsidie proeftuin aardgasvrije wijken Duinwijck

De raad wenst de werkgroep veel succes en hoopt op mooie ervaringen met aardgasvrije Duinwijck. Er wordt geen stemming gevraagd, daarmee is het voorstel aangenomen.

Begrotingswijziging

NLV  stelt een aantal verhelderend vragen over de afvalinzameling.

Hierop beantwoorden beide wethouders hun deel en is het voorstel aangenomen.

Initiatiefvoorstel Lijst Fier – Participatie- en inspraakverordening

Lijst Fier heeft een initiatiefvoorstel ingediend en geeft een toelichting. Waarna NLV, GroenWit en het ABV vragen stellen en hun mening inbrengen. Waarbij gesteld wordt dat dit voorstel waarschijnlijk zijn tijd ver vooruit is.

Lijst Fier geeft hierop een reactie. Waarna het in stemming gebracht wordt en verworpen wordt door de andere fracties.

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage in deze vergadering en sluit de vergadering om 22.35 uur.

Deze vergadering heeft maar weer eens laten zien dat digitaal vergaderen bij lange niet fysieke vergaderingen benadert. De techniek (kwaliteit geluid/verbinding) of het attent reageren van de deelnemers (microfoon aan/uit) maakte het een rommelige vergadering. Hoop dat we zo spoedig mogelijk weer de fysieke vergaderingen kunnen oppakken.

Met vriendelijke groet namens de fractie van Nieuw Liberaal Vlieland,

Jan Roelof Witting

Top