Vooruitblik ABV Raadsvergadering 14 december 2020

Voorbereidend werk door het Algemeen Belang Vlieland voor agendapunt 11 in aanloop naar deze vergadering.

Het in aanbouw zijnde Seniorencomplex “Boswijk” vervangt het huidige ouderen zorg complex de “Uiterton”. Vlieland is als de een na kleinste Gemeente van Nederland uniek door het feit dat dit project gerealiseerd kan worden. 

In Oktober 2019 is onze Raad over de volle breedte akkoord  gegaan met de modernisering van de ouderenzorg, en dat in samenwerking met de thuiszorg organisatie van Palet, onderdeel van de Kwadrant groep. Het plannen en uitwerken heeft vele jaren van voorbereiding gekost.

Met de sloop van het huidige gebouw van de  “Uiterton”, welke na de jaarwisseling plaats zal vinden, wanneer de huidige laatste bewoners de nieuwe Zorgvilla hebben betrokken, ontstaat er ruimtegebrek door het wegvallen van de lege kamers in de “TON” en aanleunwoningen. Het huidige complex, hoewel verouderd, gaf ruimte voor tijdelijke huisvesting van zorgpersoneel, onderwijzend personeel van de “Jutter” en vooral crisisopvang voor patiënten van onze huisartsen die 24-uurs zorg nodig hebben op ons eigen Eiland. De juiste benaming hiervoor is Eerste Lijns Verzorging, afgekort als ELV.

Hiervoor was in de oorspronkelijke planning een aantal van 4 S-woningen gereserveerd. Een S-woning is een van het kleinste type woningen, gelegen vlak bij de Zorgvilla.  Om onze voorzieningen haalbaar en betaalbaar te houden is een maximale bed bezetting noodzakelijk van de ELV en Intensieve Zorg plaatsen. In medische vaktermen worden de plaatsen aangeduid als bedden.

Ons College kwam onlangs met een voorstel het aantal ELV plaatsen terug te brengen naar 2, in plaats van de mogelijke bedden in de oorspronkelijke 4 S- woningen.

Waar er zorgen werden gehoord dat dit aantal onvoldoende zou zijn, hebben wij als fractie een stuk research moeten doen om tot een haalbaar en betaalbaar advies aan het College te komen. Feit blijft dat de zorgvraag zich niet laat sturen. Het is begonnen met contact zoeken met de Vlielander huisartsen. Verder is er onderzoek gedaan in de documentatie van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en is er gedacht aan de mensen, werkzaam in de Ouderenzorg en Thuiszorg. De huisartsen gaven aan dat op dit moment en vermoedelijk in de nabije toekomst een aantal van      2 ELV bedden voorziet in de behoefte; meer beschikbare bedden zou leiden tot vermoedelijk onnodige en dure leegstand van de nieuwe ELV faciliteit. De ELV verblijfsduur is volgens de documentatie van de NZA gemaximeerd; ELV Vlieland opvang mag tot maximaal 2 X 3 maanden duren. De arbeidsomstandigheden voor het personeel worden bewaakt door o.a. de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (IGJ). Onderdeel van deze inspecties kan zijn het aanwezig zijn van een recente R.I. &E. (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Deze verplicht gedocumenteerde inventarisatie van de Arbeids Omstandigheden (ARBO)  aspecten brengen risico’s voor het personeel aan het licht. De organisatie is verplicht maatregelen te nemen daar waar risico’s voor personeel en Cliënten aantoonbaar zijn. Een van die risico’s voor Personeel en Cliënten is het zware verplaatsen van Cliënten binnen een kleine ruimte van 16 vierkante meter per kamer.  Het aanbrengen van de mogelijkheid van een plafondlift is een noodzaak om dit risico aan te pakken; niet wetend welke zorgzwaarte een ELV client brengt. Om deze reden eist het ABV een voorbereiding tot het gebruik van een plafondlift door middel van een reeds aangebracht rail systeem.  

Directe communicatie met de ELV kamers, van en naar de Zorgvilla is een ander aspect wat noodzakelijk wordt geacht om de werkomstandigheden voor het Personeel en veiligheid van de Client te waarborgen. Dit verzoek gaat ook over het uitbreiden van de communicatie met de overige S-woningen. Veranderende opbouw van onze bevolking kan leiden tot een grotere vraag naar dit soort 24 uurs opvang. Het uitbreiden op dit moment van de nieuwbouw van de S-woningen maakt dat de kosten van de extra communicatie relatief voordelig kan zijn.

Genoemde zaken zijn opgenomen in een concept motie om het College er toe te bewegen om hier uitvoering aan te geven; wij rekenen op steun van de andere Raadsfracties om dit project tot acceptabel niveau af te ronden.

Het korte tijdsbestek tussen de presentatie van het plan voor minder dan de beloofde 4 ELV woningen naar 2 ELV plaatsen heeft doortastendheid gekost om de relevante informatie te kunnen beoordelen. De tijdsdruk heeft geleid tot beperkingen in het consulteren van externe deskundigen, terwijl het complex “Boswijk” 40 jaren mee moet gaan en vraagt om professionele expertise.

Het Algemeen Belang Vlieland heeft geprobeerd op deze wijze, met beperkingen en tijdsdruk het beste te bereiken voor de bevolking, jong en oud van de Gemeente Vlieland. Het uitstellen van deze verreikende beslissing kan een optie zijn om alle aspecten te kunnen beoordelen, waarna een goed advies een resultaat kan zijn van dit uitstel. Wij vertrouwen erop dat in de toekomst de documentatie om een goede keuze voor dit soort verstrekkende zaken te ondersteunen eerder beschikbaar wordt gesteld door het College van Burgmeester en Wethouders, waardoor een deskundig advies mogelijk wordt.

Jan Doeke Tammes, Algemeen Belang Vlieland

Top