Vooruitblik op raadsvergadering van 5 oktober 2020 door NLV

De gemeenteraad. Elke vier jaar verkiest u een raad, maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een “voorbeschouwing op de Raad” te komen. Na de raadsvergadering komen we hierop terug en geven een beleving van de raad weer. De insteek is om dit per vergadering door een andere fractie te laten doen.

Voor de vergadering van 5 oktober is de fractie van NLV aan de beurt. “Helaas” is er een digitale vergadering gepland. Fysiek vergaderen zoals 7 september is ons goed bevallen, maar om te laten zien dat wij als gemeenteraad ook beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben, vergaderen we komende vergadering digitaal. Ook al mag het conform de beleidsregels een fysieke vergadering belegd worden.

De agendapunten van 5 oktober zal ik hieronder duiden, met een korte samenvatting van de inhoud:

 • Mededelingen / informatie uit het college :

Het eventueel doen van mededingen vanuit het college. Daarnaast bespreken van verstrekte schriftelijke informatie van het college (verhelderende vragen)

 • Ingekomen stukken:

Externe stukken worden besproken als er een raadslid hier om vraagt.

 • Vragenuurtje:

Hier komen vragen voorbij die vanuit de raad aan het college gesteld worden. Deze vragen kunnen door de raadsleden tot 12 uur voor de vergadering worden ingebracht. Voor deze vergadering komen in elk geval mondkapjes en woonvergunning voorbij.

 • Spreekrecht voor burgers:

Dit is een gelegenheid voor burgers om hun mening te delen met de gemeenteraad. Hierop zullen geen antwoorden gegeven worden, maar verhelderende vragen mogen de raadsleden wel stellen.

 • Presentatie van de visie van stichting “de Noordwester”
 • Bespreking Agenda voor het Waddengebied 2050:

De Agenda voor het Waddengebied 2050 (Agenda) beoogt de duurzame bescherming- en ontwikkeling van de Waddenzee zoals eerder vastgelegd in de Structuurvisie Waddenzee. Het is een gezamenlijke agenda van Rijk, Waddenprovincies, eilandgemeenten en gemeenten langs de vaste-wal-kust, waterschappen, natuur- en visserijorganisaties, organisaties voor recreatie en toerisme, en de samenwerkende havens. De Agenda is als beleidskader zelfbindend voor die organisaties die de Agenda via een instemmingsverklaring onderschrijven. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het ontwerp van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en geen wensen of bedenkingen in te dienen. De bedoeling is dat alle partijen tijdens de Toogdag Waddengebied 2020 in november de instemmingsverklaring ondertekenen.

 • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):
  Aanpassen van de bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de beleidsregels van evenementen is niet meer actueel. Het voorstel is om deze te actualiseren. Tevens een wijziging om op te kunnen treden tegen langdurig gestalde fietsen. (Zogenaamde weesfietsen)
 • Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht Archief 2018 en 2019 + financiering werkzaamheden archief:

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht en de Archiefwet wordt er jaarlijks een verslag uitgebracht aan raad en provincie om de stand van zaken van de archiefzorg weer te geven. Dit advies betreft het verslag over de jaren 2018 en 2019. De raad stelt het verslag vast en verbindt zich hiermee ook aan de aangegeven verbeterpunten.

Eén van de verbeterpunten is het inventariseren en uitvoeren van (verborgen) achterstanden en herstructurering van het archief. Hiermee is al een begin gemaakt door het een extern bedrijf. Door in te stemmen met het voorstel kunnen er enige aanpassingen gedaan worden om het ook op orde te houden.

 • Verordening Auditcommissie:
  De raad wil voor het goed uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende rol een Auditcommissie instellen. De auditcommissie is een commissie voor overleg ter voorbereiding op en advies aan de raad over de gemeentelijke planning en control cyclus.
 • Subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) Duinwijck:
  In te stemmen met het toevoegen van extra ontvangen subsidie (€400.000) van het Rijk voor proeftuin aardgasvrije wijken aan het project Duinwijck gasvrij.
 • Begrotingswijzigingen vaststellen:
  Verwerking in financiën van eerder genomen besluiten, door dit nu definitief af te handelen en vast te stellen.
 • Participatie- en inspraakverordening gemeente Vlieland 2020
  Initiatief voorstel van lijst Fier, om participatie te borgen in de het beleid van de gemeente.

Al deze punten komen voorbij tijdens de raadsvergadering. De fracties hebben eventueel samen met hun achterban deze zaken al doorgenomen en zullen tijdens de raadsvergadering hun visie of mening delen met de overige raadsleden voor er eventueel tot stemming over wordt gegaan.
Deze achterban/fractie-overleggen zijn over het algemeen met een openbaar karakter. Maar helaas door de COVID-19 moeilijker in te plannen als we wensen.

Mocht U toch zaken willen delen weet U ons vast als raadsleden te vinden. Dit kan uiteraard via de voor U eenvoudigste manier, aanspreken, telefoontje of de mail.

Mocht U willen meeluisteren/kijken maandag 5 Oktober vanaf 19.30 uur, dan is de wijze waarop, te vinden via de gemeentesite of de bekendmaking in het “Uit het Kastje”.

Wij kijken uit naar een mooie vergadering.

Namens de fractie van NLV,

Jan Roelof Witting

Top