Bestemmingsplan Vlieland - Duinkersoord 58A

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2016 het bestemmingsplan Vlieland Duinkersoord 58a  ongewijzigd heeft vastgesteld.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verschuiven van het bouwvlak. Hierdoor is het6 mogelijk een woning met een souterrain te bouwen en is voor de nieuwe woning de totaal mogelijk hoogte niet noodzakelijk.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 11 juli 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij zienswijzen hebben ingediend of kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.Het plan is tevens beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planindentificatienummer is NL.IMRO.0096.BPDuinkersoord58a-VA01.