Ontwerp CHW bestemmingsplan Oosterseveld

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp CHW bestemmingsplan Oosterseveld gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter visie ligt.

De gemeente Vlieland wil het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterseveld en het naastgelegen havengebied actualiseren. De gemeente Vlieland kiest ervoor om, in plaats van een 'gewoon' bestemmingsplan, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Aanleiding voor dit plan zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

De gemeente heeft de ambitie om nu al met het nieuwe instrument omgevingsplan te oefenen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met de inwoners en ondernemers van Vlieland, stakeholders en ketenpartners (zoals de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de FUMO). De Omgevingswet geldt nu nog niet, daarom is het plan nog geen echt omgevingsplan, maar een variant tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan in. We noemen dit plan daarom, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, een pilot-omgevingsplan of CHW (Crisis- en Herstelwet) bestemmingsplan. Het is feitelijk gezien een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee op een aantal aspecten van de huidige wet- en regelgeving kan worden afgeweken.

Met het opstellen van een CHW bestemmingsplan wordt ingespeeld op een grote aanpassing van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en milieu. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. De gemeente Vlieland heeft zich aangemeld als pilotgemeente om vooruit te kunnen lopen op deze nieuwe wetgeving. De ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen dienen als oefening voor het opstellen van het gemeente dekkend omgevingsplan dat de gemeente in de jaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het gehele grondgebied moet opstellen.

De reikwijdte van het CHW bestemmingsplan is breder dan die van het bestemmingsplan. Met het CHW bestemmingsplan kunnen regels worden gesteld voor alle activiteiten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dit begrip omvat alles wat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving bepaalt. Dus ook aspecten als duurzaamheid, gezondheid, welstand, landschap, milieu, veiligheid en cultureel erfgoed. Een aantal van deze aspecten worden nu nog in aparte gemeentelijke verordeningen en de welstandsnota geregeld. Met een CHW bestemmingsplan kan beter worden ingespeeld op actuele maatschappelijke vraagstukken op Vlieland omdat het de bredere sociaal-economische doelstellingen verbindt aan de fysieke leefomgeving.

Het opstellen van een CHW bestemmingsplan is voor de gemeentelijke organisatie een mooie kans om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en om na invoering van deze wet daadwerkelijk de kansen van deze wet te benutten. Een ander voordeel van een CHW bestemmingsplan is ook dat de regelgeving minder versnipperd is over verschillende bestemmingsplannen en verordeningen, zodat er één gemeentelijk instrument voor de fysieke leefomgeving van Oosterseveld geldt. Samengevat is het CHW bestemmingsplan een vernieuwend plan waarin de mogelijkheden die de Omgevingswet straks gaat bieden zo optimaal mogelijk worden benut.

Indienen zienswijzen

Het ontwerp CHW bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 24 mei 2021 tot en met maandag 5 juli 2021 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de heer J. Kleefstra (tel. 0611742571). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: NL.IMRO.0096.20181658-ON01

Vlieland 19 mei 2021,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema

Gemeentesecretaris/algemeen directeur