Ontwerp wijzigingsplan Vlieland – Oostelijke Eilandlodges Bosrandzone Stortemelk vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan

“Vlieland Oostelijke Eilandlodges Bosrandzone Stortemelk” bekend onder en geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20201621-ON01 op 23 maart 2021 is vastgesteld. Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het ontwerpwijzigingsplan gedurende een termijn van zes weken ter visie gelegen. Binnen die periode zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend.

Dit wijzigingsplan ziet op de bouw van 4 eilandlodges (recreatiewoningen) in het oostelijk deel van de bosrandzone tussen camping Stortemelk en de Kampweg.

Tegen de vaststelling van het plan kan enkel beroep worden aangetekend door diegene die verschoonbare redenen heeft gehad om geen zienswijze in te dienen. Zij kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 29 maart 2021 tot 10 mei 2021 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak. Het wijzigingsplan is tevens digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20201621-VA01

Vlieland, 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema

Gemeentesecretaris/algemeen directeur