Vastgesteld bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2022 heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11, bekend onder en geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.200201720-ONO1, ongewijzigd vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11 heeft zes weken ter visie gelegen. Dit bestemmingsplan ziet op de nieuwbouw van een woongebouw voor personeels-huisvesting op het achtererf van Dorpsstraat 10 en 12 en het perceel Willem de Vlaminghweg 11. Binnen de zes weken is geen zienswijze tegen het plan ingediend.

Tegen de vaststelling van het plan kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van zes weken vanaf

14 februari tot 28 maart 2022 bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Vlieland onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/ Bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.200201720-VA01

Vlieland, 7 februari 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema

Gemeentesecretaris/algemeen directeur