Vastgesteld bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5, 89 en 139

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2021 heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland —Dorpsstraat 5, 89 en 139, bekend onder en geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20191980-ONO1, ongewijzigd vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 5, 89 en 139 heeft zes weken ter visie gelegen.

Dit bestemmingsplan ziet op de uitwisseling van functies binnen de drie genoemde percelen. Binnen de zes weken is geen zienswijze tegen het plan ingediend.

Tegen de vaststelling van het plan kan enkel beroep worden aangetekend door diegene die verschoonbare redenen heeft gehad om geen zienswijze in te dienen. Zij kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 1 maart 2021 tot 12 april 2021 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20191980-VA01

Vlieland, 22 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema

Gemeentesecretaris/algemeen directeur