Vastgesteld Bestemmingsplan Oost-Vlieland Kampweg 1

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2020 heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Kampweg 1’ ongewijzigd vast te stellen.

Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de voorzieningen (gebouwen) van camping Stortemelk.

Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 13 juli 2020 tot 24 augustus 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Vlieland onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/ Bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20181942-VA01.

Vlieland, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema