Vastgesteld bestemmingsplan Vlieland – Achteromweg 3 en 5

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 7 september 2020 heeft besloten:        - de zienswijze ingediend door de provincie Fryslân ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

                               - het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland – Achteromweg 3 en 5’ ongewijzigd vast te stellen.

Dit bestemmingsplan ziet op de nieuwbouw van een gebouw met permanente en recreatieve bewoning op de plek waar nu twee oude schuren staan. Het naastgelegen woonhuis wordt de recreatieve bestemming ontnomen. In dat woonhuis is vanaf nu alleen permanente bewoning toegelaten. De vrijkomende recreatieve ruimte gaat mee in het nieuwbouwplan.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 28 september tot 9 november 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt.

U kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20181362-VA01.

Vlieland, 21 september 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

namens deze:

A. Idema