Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5, 89 en 139’

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 7 september 2020, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 5, 89 en 139’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

Het voornemen is om op het perceel Dorpsstraat 5 de winkelfunctie te beëindigen. Ter plaatse wordt een permanente woonfunctie gerealiseerd met vier appartementen voor permanente bewoning en twee appartementen voor recreatieve bewoning. De recreatieve bewoning is mogelijk door deze met een gelijkblijvend aantal slaapplaatsen over te hevelen vanaf Dorpsstraat 139. Op dat perceel moet vervolgens de verblijfsrecreatie worden ingeleverd. De winkelfunctie wordt verplaatst naar Dorpsstraat 89, waar nu een woonbestemming van toepassing is. Om het voornemen juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld, waarbij de voorgenomen functiewisseling in het gebied mogelijk wordt gemaakt.

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 28 september tot en met maandag 9 november 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.