Voorontwerp bestemmingsplan 'Oost-Vlieland-Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk'

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 28 februari 2022, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk’, en dit plan vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure.

Planologisch is er enige jaren geleden ruimte geboden voor maximaal 50 eilandlodges in het bosgebied ten zuiden van camping Stortemelk. De eerste 22 lodges zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik. Voor de laatste 24 lodges zijn enkele aanpassingen van de regels nodig, die vooral zien op de toelaatbare hoogte van de lodges. Daarvoor is een aangepast beeldkwaliteitsplan opgesteld en is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet hierin.

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met maandag 18 april 2022 ter inzage. U kunt het onderaan deze pagina downloaden, of het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.