Voorontwerp Chw bestemmingsplan Oosterseveld

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 25 januari 2021, heeft het besluit genomen in te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan Oosterseveld en dit vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure.

De gemeente Vlieland wil het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterseveld en het naastgelegen havengebied actualiseren. De gemeente Vlieland kiest ervoor om, in plaats van een 'gewoon' bestemmingsplan, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Aanleiding voor dit plan zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2022. De gemeente heeft de ambitie om nu al met het nieuwe instrument omgevingsplan te oefenen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met de inwoners en ondernemers van Vlieland, stakeholders en ketenpartners (zoals de provincie, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de FUMO). De Omgevingswet geldt nu nog niet, daarom is het plan nog geen echt omgevingsplan, maar een variant tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan in. We noemen dit plan daarom, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, een pilot-omgevingsplan onder de Crisis- en herstelwet (Chw). Het is feitelijk gezien een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee op een aantal aspecten van de huidige wet- en regelgeving kan worden afgeweken.

Het bestemmingsplan omvat hetzelfde gebied zoals dat nu ook in een apart bestemmingsplan is vastgelegd, met het bedrijventerrein, de jachthaven, de helihaven, de rioolwaterzuivering en de aangrenzende gronden. Het plan is inhoudelijk en procesmatig breeduit met belanghebbenden, ketenpartners en gemeenteraad besproken. Dat alles heeft uiteindelijk geleid tot een voorontwerpbestemmingsplan dat nu in procedure wordt gebracht. Binnen die procedure kunnen betrokkenen hun standpunten omtrent het plan inbrengen.

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 8 februari 2021 tot en met maandag 22 maart 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.