Voorschriften T-ontheffingen

Vlieland is een autovrij eiland. Dat betekent dat alleen inwoners toestemming kunnen krijgen om met hun voertuig op het eiland te mogen rijden. Die toestemming, een zogenaamde B-ontheffing, is middels een speciaal formulier aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het rijden in de Dorpsstraat is overigens nog een extra ontheffing nodig. Deze zogenaamde A-ontheffing wordt in de regel alleen afgegeven aan bedrijven die voor werkzaamheden en het afleveren van goederen in de Dorpsstraat hun voertuig nodig hebben.
Bewoners van de Dorpsstraat kunnen een A-ontheffing krijgen als zij een eigen parkeergelegenheid bij hun woning hebben.

Vanzelfsprekend moeten ook niet-eilanders wel eens een voertuig naar Vlieland meenemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die werkzaamheden op Vlieland moeten uitvoeren en voor het vervoer van gereedschappen en/of materialen afhankelijk zijn van een voertuig. In dit soort gevallen kan middels een T-ontheffing toestemming worden verkregen om tijdelijk met een voertuig op het eiland te rijden. 

Wijziging ontheffingen beleid
Op 16 april 2007 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring gehecht aan een wijziging van het ontheffingen beleid.
De beleidsnotitie ontheffingen beleid gemeente Vlieland is hier te downloaden.
 

Voorschriften T-ontheffingen

1. Begripsbepaling

Tijdelijke ontheffingen zijn bedoeld voor voertuigen die naar Vlieland komen en waar geen permanente (B-ontheffing) voor kan worden afgegeven.
Er bestaan 2 categorieën ontheffingen:
- voor voertuigen die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden of vervoer van materialen;
- voor voertuigen van gasten die afhankelijk zijn van het voertuig in verband met invaliditeit of (tijdelijke) handicap.

Ontheffingen dienen via de website te worden aangevraagd. 

Telefonische aanvragen kunnen slechts bij hoge uitzondering en alleen in verband met storingen in behandeling worden genomen.

 2. inzake de aanvraag

–         de aanvrager dient voor het aanvragen van de T-ontheffing gebruik te maken van het hiervoor bestemde aanvraagformulier dat terug is te vinden op de website (www.vlieland.nl) ;

–         de aanvrager dient zo nodig te beschikken over gegevens met betrekking tot het soort voertuig (kenteken; lengte en gewicht), de aard van de werkzaamheden, de te vervoeren materialen, de plaats van de werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden.

–         de aanvrager dient middels het aanvraagformulier nader te motiveren waarom de T-ontheffing noodzakelijk is;

–         de aanvrager dient indien van toepassing te beschikken over de gegevens van de invalidenparkeerkaart;

 
3. inzake de controle

–         de eerste controle inzake de rechtmatigheid van een aanvraag vindt plaats door de medewerkers van de afdeling burgerzaken op grond van de hen ter beschikking staande gegevens;

–         de tweede controle kan plaatsvinden door de politie die de QR-code op de T-ontheffing controleren;

–         bestuurders van voertuigen welke van de boot komen en niet over een T-ontheffing beschikken dienen het voertuig te parkeren bij de boot;

–         medewerkers van de gemeente beoordelen daarna of voor het voertuig alsnog een ontheffing kan worden afgegeven;

4. inzake de T-ontheffing voor minder-validen

–         T-ontheffingen worden uitsluitend afgegeven op grond van een invalidenparkeerkaart;

–         een T-ontheffing wordt afgegeven voor de duur van het verblijf op Vlieland;

–         voor eigenaren van zomerhuizen is, ter beoordeling aan het college, ontheffing voor een langere periode mogelijk;

 
5. inzake de T-ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden of vervoer van materialen

–         een T-ontheffing wordt afgegeven voor een maximale termijn van 4 aaneengesloten weken;

–         het is in deze periode toegestaan met het voertuig heen en weer naar de wal te reizen;

–         na de termijn van 4 weken dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend, hiervoor worden de gebruikelijke leges in rekening gebracht;


Bepalingen inzake het gebruik van het motorvoertuig 

-          het motorvoertuig mag alleen gebruikt worden bij het uitvoeren van werkzaamheden of vervoer van materialen;

-          daarbij dient altijd via de kortste route naar plaats van werkzaamheden te worden gereden;

-          de ontheffing dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit het motorvoertuig te worden geplaatst.

Voor voertuigen met een lengte van 12 meter of langer is de zogenaamde lang en zwaar verkeer regeling van toepassing.

Regeling lang- en zwaar verkeer

Op 14 april 2009 heeft de gemeenteraad de (gewijzigde) regeling lang- en zwaar verkeer vastgesteld. Deze regeling heeft tot doel om te voorkomen dat te zware en/of te lange vrachtwagens of vrachtwagencombinaties op het beperkte wegennet van Vlieland rijden.
Voertuigen tot een lengte van 12 meter mogen op alle wegen van Vlieland rijden. Voertuigen langer dan 12 meter en korter dan 19 meter mogen alleen op de Havenweg, Fortweg en Korenmansweg rijden. Voor voertuigen langer dan 19 meter dient afzonderlijk toestemming te worden gevraagd. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling burgerzaken.
Voor wat betreft het gewicht van voertuigen zijn de volgende bepalingen van toepassing.
 

-         Een gewicht van maximaal 23 ton voor voertuigen met 2 assen is toegestaan

-         Een gewicht van maximaal 31 ton voor voertuigen met 3 assen is toegestaan

-         Een gewicht van maximaal 42 ton voor voertuigen met 4 assen is toegestaan

-         Een gewicht van maximaal 50 ton voor voertuigen met 5 of meer assen is toegestaan

Zowel het raadsvoorstel als het raadsbesluit van 14 april 2009 zijn hieronder na te lezen.