Procedure verhuur sociale huurwoningen WoonFriesland op Vlieland

Belangstellenden voor een sociale huurwoning kunnen hun belangstelling schriftelijk kenbaar maken middels het daarvoor bestemde formulier. De gemeente houdt een bestand bij van iedereen die schriftelijk heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een sociale huurwoning. Dit wordt bijgehouden in de Registratie Woningzoekenden. Degene die wordt ingeschreven in dit bestand ontvangt daarvan schriftelijk bericht waarbij in ieder geval het inschrijfnummer, de ingangsdatum en het toegekende aantal punten wordt vermeld.

Voor de volgende omstandigheden worden punten toegekend aan de inschrijving als woningzoekende:

 • Economisch-maatschappelijke binding: 150
 • Per maand van inschrijving: 1
 • Voor doorstromers: per maand van bewoning huidige huurwoning:  1

Als er een woning vrijkomt voor verhuur wordt dat gepubliceerd in het gemeentelijke huis-aan-huis informatieblad en op de website van gemeente Vlieland. Belangstellenden die zijn opgenomen in de Registratie van woningzoekenden kunnen hun belangstelling voor deze specifieke woning kenbaar maken via het formulier op de website of door een formulier af te halen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitgangspunt is dat de woning verhuurd wordt aan de belangstellende die het hoogste aantal punten heeft. Wel gelden er voor bepaalde woningen bepaalde voorrangsregels. Voor welke woningen dit geldt wordt aangegeven in het overzicht in de bijlage. Als voor een bepaalde woning twee of meer belangstellenden zich hebben gemeld met hetzelfde aantal punten, wordt de woning verhuurd aan de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. Indien de aanvangsdatum van de inschrijving hetzelfde is wordt er middels loting beslist. De beslissing van het college wordt gepubliceerd in het gemeentelijke huis-aan-huis informatieblad waarbij bekend wordt gemaakt welke woning is verhuurd, wat het inschrijfnummer is van de kandidaat die bij WoonFriesland is voorgedragen, de datum van inschrijving in de Registratie Woningzoekenden en het aantal punten dat deze kandidaat had op de sluitingsdatum van de reactietermijn voor de betreffende woning en of er een voorrangsregels is toegepast.

Daarnaast gelden de volgende regels:

 1. De minimumleeftijd voor het inschrijven in de Registratie woningzoekenden is 18 jaar.
 2. Het ruilen van woonruimten tussen huurders en eigen-woningbezitters wordt toegestaan, onder voorbehoud van toestemming door WoonFriesland en de gemeente Vlieland. Dit om daarmee bij te dragen aan de mogelijkheden van inwoners tot het realiseren van een wooncarrière op het eiland.
 3. Inwoners die in een eigen woning wonen en deze uit eigen beweging besluiten te verkopen buiten de categorie van mensen met een economisch-maatschappelijke binding, kunnen pas punten voor inschrijfduur opbouwen vanaf het moment dat hun woning verkocht is. 
 4. Woningen kunnen in het algemene belang, om maatschappelijke redenen, buiten de verdeling gehouden worden door het college. Dit kan alleen de adviescommissie woningtoewijzing gehoord hebbende.  
 5. Een inschrijving in de Registratie woningzoekenden wordt doorgehaald indien:
  1. Aan de woningzoekende in de gemeente een bij het huishouden passende woonruimte is aangeboden en deze door de woningzoekende is aanvaard;
  2. De woningzoekende daarom verzoekt;
  3. De woningzoekende is overleden;
  4. De woningzoekende gedurende drie jaar niet actief heeft gereageerd op een passende woonruimte;
  5. De woningzoekende een aangeboden, bij het huishouden passende woonruimte heeft geweigerd, terwijl hier naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders geen gegronde redenen voor zijn aangevoerd;
  6. De woningzoekende fraudeert met zijn inschrijfgegevens om hierdoor een voorrangspositie te krijgen op een andere woningzoekende.
 6. Het college kan, de adviescommissie woningtoewijzing gehoord hebbende, een kandidaat huurder bij WoonFriesland voordragen in afwijking van het puntensysteem in noodsituaties waarin het toepassen van het puntensysteem tot ongewenste situaties zou leiden (hardheidsclausule).

Toelichting:

Definitie economische-maatschappelijke binding:

 1. de woningzoekende die kan aantonen dat hij voor het voorzien in zijn bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen de gemeente Vlieland.
 2. aan economisch-maatschappelijk gebonden worden gelijkgesteld zeevarenden (koopvaardij, de visserij, de binnenvaart, de marine, het loodswezen en de off-shore) die staan ingeschreven in de BRP van Vlieland.
 3. aan economisch-maatschappelijk gebonden worden gelijk gesteld inwoners die geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces, maar die gedurende 5 jaren voorafgaande aan het moment dat men uit het arbeidsproces raakte, voldeden aan de criteria voor economisch-maatschappelijke binding onder a of b.
 4. aan economisch-maatschappelijk gebonden worden gelijkgesteld weduwen-weduwnaars uit huwelijk of geregistreerd partnerschap van hen die op het moment van overlijden voldeden aan de criteria a, b of c.
 5. een scholier/student die zich, in verband met de studie, gedurende diens studie aan de wal, heeft laten uitschrijven als ingezetene van de gemeente Vlieland, maar direct voor én direct na die uitschrijving stond/staat ingeschreven als ingezetene van de gemeente Vlieland.

Economisch-maatschappelijke binding wordt in a. gedefinieerd als ‘de woningzoekende die kan aantonen dat hij voor het voorzien in zijn bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen de gemeente Vlieland’. Dit kan worden aangetoond door het overleggen van een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste één jaar en met een omvang van tenminste 20 uren per week gemiddeld. Zelfstandigen moeten aantonen dat hun bedrijf staat ingeschreven en daadwerkelijk is gevestigd in de gemeente Vlieland. Daarnaast moeten de zelfstandigen aan tonen dat het voor hen noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen.

De sociale huurwoningen zijn op basis van oppervlakte onderverdeeld in gezinswoningen, grote gezinswoningen, woonruimte met specifieke voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk en aanleunwoningen) en overige.

•     gezinswoningen worden bij voorrang niet toegewezen aan alleenstaanden

•     grote gezinswoningen worden bij voorrang toegewezen aan huishoudens van minimaal drie personen waarvan minimaal één kind.,

•     woonruimten met specifieke voorzieningen; (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk, aanleunwoningen) worden bij voorrang toegewezen aan huishoudens met een                 desbetreffende indicatie;

In het overzicht in de bijlage is te vinden voor welke woning welke voorrangsregel geldt.

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden voor de Registratie Woningzoekenden en voor de Boswijk.