Logo GroenWit

Geacht college, raadsleden en overige toehoorders,
Hierbij de algemene beschouwingen van GroenWit naar aanleiding van de begroting 2024.

(Programma 0) Algemeen bestuur
We willen het contact tussen burger en raad verbeteren. Vorige week hebben we de eerste raadscommissievergadering gehad. Het was voor iedereen even wennen, maar we verwachten dat er nu een lagere drempel is voor diegene die mee wil praten.
We willen de burgerparticipatie verder ontwikkelen, zowel door een digitaal platform, als
door het ambtelijk taalniveau om te zetten in voor iedereen begrijpelijke taal. Deze periode werkt het college en de raad met een Raadsbreed akkoord. Een tussentijdse evaluatie wordt in 2024 gepland. GroenWit wil voorstellen om dit in het voorjaar te doen, want dan zijn we halverwege de raadsperiode. Graag uw reactie.

(Programma 2) Verkeer, vervoer en Waterstaat
Concessie Openbaar Vervoer. Sinds vorige week is bekend dat het busvervoer per 15 december 2024 wordt overgenomen door een ander bedrijf. De afspraken moeten dan wel gemaakt zijn.
Sowieso stelt GroenWit als voorwaarde om op het eiland elektrische (kleine)bussen te houden! Ook bij grote drukte of uitval van een bus vinden we elektrische vervanging een noodzakelijke voorwaarde en geen grote diesel zoals afgelopen seizoen wel gebeurd is.
Parkeren in het dorp.
Onderzoek naar mogelijkheden om ondergronds te parkeren, bijvoorbeeld bij huizenbouw.
Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden, maar laat een onderzoek geen jaar duren.

(Programma 3) Economische zaken
Speerpunt 1 en speerpunt 5: Het bewaken van de balans tussen toerisme en leefbaarheid, gecombineerd met de inzet voor de programmalijn “toekomstbestendig ondernemen & ontwikkelen” uit het programma Waddeneilanden.
Hierin staat dat het verstevigen van de gastvrijheidssector een onderdeel is. GroenWit vraagt zich af waar de kurk is waar Vlieland op drijft?
De startnotitie toerisme is dit jaar vastgesteld, hieruit moet het toeristisch beleid verder
ontwikkeld worden in 2024. De Raad heeft zich uitgesproken in principe geen uitbreiding van kwantiteit van accommodaties te willen hebben, maar juist toe te leggen op de kwaliteit van de
accommodaties. Huidige ontwikkelingen op het eiland bij verschillende ondernemers baren echter wel zorgen. Winkels en restaurants zijn blijvend dicht of steeds minder open; er komen meerdere aanvragen tot uitbreiding van hotel accommodatie, terwijl restaurants verdwijnen…. Kortom het aanbod verschraalt. Dit komt zeker niet ten goede aan de aantrekkelijkheid van het eiland voor de toerist en daarbij gaat de leefbaarheid voor de inwoners achteruit …….weg balans…

(Programma 4) Onderwijs
“ Ongeacht achtergrond verdient elk kind de best mogelijke kansen voor de toekomst”
Er is nu een wachtlijst bij de kinderopvang, dit verkleint m.i. de kansen voor een kind. Gaan er gesprekken komen met bestuur de Jutter en bestuur kinderopvang hoe er een uitbreiding kan komen in de kinderopvang om dit op te lossen?
Onderzoek naar verbreding van het onderwijs aanbod op Vlieland.
Er zijn al een paar MBO mogelijkheden door de ‘school boot’ verbinding met Terschelling. Hoelang gaat een onderzoek nog duren m.a.w. wanneer kunnen we het resultaat van dit
onderzoek vernemen?
De gemeente zet zich in voor een Digi(taal)huis, maar we mogen toch aannemen dat de
werkgever zich niet afzijdig houdt om hun anderstalige werknemer de mogelijkheid te geven
om in de samenleving te kunnen participeren.
Kunst en cultuur. Grote kunst en kleinkunst, er gebeurt best veel op Vlieland. Onze Nicolaaskerk speelt hier als locatie een belangrijke rol. Het is een prachtig beeldbepalend
gebouw voor ons dorp en behoeft onderhoud, restauratie aan dakbalken is gewenst. Kan het
college hier al iets over zeggen hoe het gaat lopen met deze restauratie?

(Programma 7) Volksgezondheid en milieu
Speerpunt 3. Verduurzaming Vlieland. In de raadsvergadering van juli dit jaar is er een amendement aangenomen om het ontheffingen beleid van auto’s en vrachtauto’s m.b.t. de emissie uitstoot vanaf 2024 aan te passen en uit te voeren, om uiteindelijk gefaseerd tot een
schoon wagenpark te komen. GroenWit gaat ervan uit dat dit m.i.v. nieuwjaarsdag ook geregeld is.
Speerpunt 6. Doeltreffend en geactualiseerd VTH beleid. (Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving). “ Het beleid wordt ingericht op een wijze die de omgevingswet van ons vraagt…” VTH beleid heeft tot doel een veilige leefomgeving te realiseren; wonen in een veilige omgeving is belangrijk. Brandveiligheid is onderdeel VTH.
De arbeidsmigrant/ seizoen medewerker wil ook veilig wonen. Binnen het nieuwe VTH beleid
regelgeving opnemen voor deze huisvesting lijkt mij geen overbodige luxe. De ondernemer biedt de tijdelijke kracht onderdak. Voor de vaste kracht is het belangrijk om eindelijk ook
eigen woonruimte te hebben maar dat is weer een ontwikkeling welke we bij het nog te
ontwikkelen programma wonen mee moeten nemen.

(Programma 8) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Speerpunt 1. Opstellen van een programma Wonen. Ik kijk uit naar het voorjaar want dan kan het programma naar verwachting vastgesteld worden, hoe verloopt het verdere participatie traject voor de burger hierbij…?
§2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Sociaal domein: Voor zowel de jeugdzorg als maatwerkvoorzieningen zien we een stijging van
de kosten toenemen met piekjaren daarin. Een reserve sociaal domein heeft de gemeente Vlieland niet. GroenWit heeft al eerder gepleit om toch een reserve op te gaan bouwen. Dit werd afgedaan met “Dat kan wel uit de algemene middelen als het nodig is”. Tot nu toe hebben we het inderdaad gered, maar voor de toekomst (zeker met de aanstaande vergrijzing) zou ik toch pleiten om aan een opbouw van reserve te gaan denken.

Onze conclusie is dat de begroting tot en met 2025 reëel en structureel in evenwicht is. Vanaf 2026 wordt het spannend, het beruchte ravijn jaar zoals het in de wandelgangen wordt genoemd. De investeringsruimte voor de gemeente is kleiner geworden terwijl er wel grote
investeringen te verwachten zijn…
Niemand weet of de aangekondigde bezuinigingen m.b.t. de algemene uitkering ook
daadwerkelijk doorgang vinden met het huidige demissionaire kabinet. Laten we hopen dat
een nieuwe regering in gaat zien dat wat de gemeenten allemaal moeten uitvoeren ook
ondersteund moet worden vanuit de landelijke politiek en er toch genoeg financiële
middelen naar de gemeenten toegaan.

Tenslotte mijn hartelijke dank aan de ambtenaren die weer voor een goed leesbare begroting
hebben gezorgd!

Fractie GroenWit
Hedwig de Lang