Privacyverklaring gemeente Vlieland

De gemeente Vlieland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij voldoen daarom aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet Basisregistratie Personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Hierbij kan gedacht worden aan gezondheidsgegevens, financiële gegevens en strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om iets bij u af te leveren

Gemeente Vlieland heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente onder andere welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Andere bronnen waar gegevens vandaan komen

De gemeente krijgt niet alleen informatie van uzelf, maar ook uit andere bronnen. Wanneer en van wie is afhankelijk van de situatie. Wij ontvangen uitsluitend persoonsgegevens van deze partijen als dit wettelijk is vastgelegd. De gemeente kan persoonsgegevens krijgen van onder andere de volgende organisaties:

 • Andere gemeentes
 • Andere overheidsinstanties, zoals:
  Belastingdienst
  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Politie
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Schuldeisers
 • Verzekeraars
 • Woningcorporaties
 • Basisregistratie Personen (BRP)

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Vlieland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van een wettelijke bewaartermijn, zoals de bewaartermijnen genoemd in de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Vlieland zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Vlieland blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten over uw persoonsgegevens:

 • Inzage:​​ U heeft het recht om de door de gemeente Vlieland verwerkte persoonsgegevens, in te zien;
 • Correctie:​​ U heeft het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens aan te (laten) passen;
 • Verwijdering: U heeft het onder omstandigheden het recht om (een deel van) uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Intrekken van toestemming: Heeft u persoonsgegevens aan ons verstrekt op basis van door uw gegeven toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde weer intrekken;
 • Beperking: U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens te laten beperken. Dataportabiliteit: U heeft het recht om bepaalde gegevens (te laten) overdragen naar andere organisaties. Dit is uitsluitend het geval wanneer de gegevens zijn verzameld op grond van een overeenkomst of op basis van toestemming;
 • Bezwaar:​​ U heeft  het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Klacht: U kunt als u ergens ontevreden over bent, een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Vlieland mevrouw Sandra van Riet via e-mailadres sandra.vanriet@leeuwarden.nl. Wanneer u ontevreden bent over de afhandeling ervan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan uw verzoek naar info@vlieland.nl of bel ons via het algemene nummer 0562 452700.

Beveiliging

Gemeente Vlieland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw websitebezoek

Gemeente Vlieland gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Meer informatie?

Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@vlieland.nl of via het algemene nummer 0562 452700.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Naam: Sandra van Riet 

E-mailadres: sandra.vanriet@leeuwarden.nl

Postadres: gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden.