Verklaring

Gemeente Vlieland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vlieland.nl.

hoofddomein:

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Gemeente Vlieland is beschikbaar via de link : https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1265(externe link)

Nalevingsstatus

Gemeente Vlieland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.vlieland.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De website www.vlieland.nl van Gemeente Vlieland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatus(externe link).

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vlieland.
Functie: webmaster

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente Vlieland

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link)

Toelichting

Onderbouwing van de nalevingsstatus 'eerste maatregelen genomen'

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.vlieland.nl niet voldoet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen.

Er zijn geen onderzoekresultaten beschikbaar die een voldoende betrouwbaar beeld bieden van de toegankelijkheid van de website.

Uitleg over de nalevingsstatus

De status van de website www.vlieland.nl is eerste maatregelen genomen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen(externe link) van toepassing: voldoet niet, eerste maatregelen genomen, voldoet gedeeltelijk of voldoet volledig.
Elke status heeft specifieke kenmerken:

D. Voldoet niet

 • Onderzoeksresultaten omvatten niet de volledige scope van de website of mobiele app[1(externe link)], OF
 • Onderzoeksresultaten zijn ouder dan 24 maanden, OF
 • Er zijn geen onderzoeksresultaten EN
 • Er is geen (aanvullend) onderzoek gepland.

C. Eerste maatregelen genomen

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar, of ze zijn wel beschikbaar maar niet volledig of actueel.
 • Een (aanvullend en/of handmatig) onderzoek op basis van WCAG-EM[2(externe link)] is gepland, maar nog niet uitgevoerd.
 • De overheidsinstantie verklaart dat de eerste stappen zijn gezet om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

B. Voldoet gedeeltelijk

 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
 • De onderzoeksresultaten zijn maximaal 24 maanden oud.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring(externe link) worden genoemd.
  • Omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Kenmerken van het onderzoek:
  • Het handmatige onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2(externe link)].
  • Voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format.
  • Alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.
 • Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard.
  Maar ook:
  • Alle afwijkingen zijn benoemd.
  • Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.
  • Daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.
  • De overheidsinstantie is daarmee in control.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

A. Voldoet volledig

 • Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
 • De onderzoeksresultaten zijn maximaal 24 maanden oud.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring(externe link) worden genoemd.
  • Omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Kenmerken van het onderzoek:
  • Het handmatige onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2(externe link)].
  • Voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format.
  • Alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machine-leesbare formaat EARL.
 • Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn direct na het onderzoek hersteld.
 • Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.
   

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Onevenredige last

Er wordt geen gebruik gemaakt van de onevenredige-lastbepaling door Gemeente Vlieland voor de website www.vlieland.nl.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.