De eerste begroting na de verkiezingen en na het vrij hectische afgelopen half jaar zijn we enorm verheugd dat het college weer volledig is en we deze begroting kunnen zien als een startpunt van nieuw beleid en een frisse wind. We willen dan ook eerst onze complimenten en dank uitspreken richting de burgemeester en het voltallige ambtelijk apparaat voor het op orde houden en het tijdig aanleveren van een begroting.

Na een constructief proces ligt er een mooi raadsakkoord, we hebben twee wethouders waar de voltallige raad achter staat en het is tijd om vooruit te kijken en weer aan de slag te gaan voor Vlieland. Niet alleen aan de raadstafel maar ook binnen NLV hebben we een veranderslag gemaakt door verjonging én verbreding aan te brengen, denk hierbij aan een visie vanuit de zorg, de toerismebranche maar ook jonge ouders. We willen hiermee laten zien dat we meer zijn dan de partij voor en door ondernemers’. NLV staat voor alle bewoners van ons eiland.

Financieel staat onze Gemeente er op dit moment nog goed voor. We leven echter in onstuimige tijden, een oorlog in Oekraïne welke tot gevolg heeft dat de energieprijzen door het dak gaan en voor een enorme inflatie zorgt. De gevolgen hiervan zullen ook voor Vlieland merkbaar worden. In de begroting wordt hier vooral aan de uitgavenkant rekening mee gehouden maar ook aan de inkomstenkant moeten we goed opletten. Een jaar pas op de plaats lijkt ons geen probleem maar volgend jaar zullen we toch goed naar onze inkomsten moeten kijken omdat we anders in de problemen raken.

Zoals geschreven in het programma Algemeen Bestuur is burgerparticipatie de rode draad door het raadsakkoord. NLV is zeker van mening dat het een goed streven is om de bevolking beter te betrekken in het proces van besluitvorming. Wel willen we benadrukken dat volgens ons goede participatie inhoudt dat dit gericht en op maat plaatsvindt. Maar ook dat er goed geëvalueerd wordt zodat er correcte afwegingen gemaakt kunnen worden. Dit houdt in dat er van de participatiemomenten goede verslaglegging dient plaats te vinden zodat dit op juiste wijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Het programma Waddeneilanden staat vol mooie ambities en dit kunnen we alleen maar ondersteunen. Natuurlijk hopen we dan ook van harte dat we de Regiodeal mogen ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan willen we het college wel oproepen om zoveel mogelijk de samenwerking in stand te houden en van elkaar te blijven leren.

Onze visie is dat toerisme moet passen bij Vlieland en niet andersom en we zien dit graag terug in het nieuw te ontwikkelen toeristisch beleid. Met deze visie doelen we onder andere op de seizoensverbreding die goed op gang lijkt te komen. En vragen die we hierbij stellen zijn: hoe gaan we dit behouden en wanneer is er een limiet bereikt? Een aantal maanden van rust voor de Vlielander en eilandbewoner dient gewaarborgd te blijven. Ook benadrukken we het belang van een gezonde balans tussen het aantal bedden, restauranttafels en activiteiten. Om dit te realiseren kan er gekeken worden naar het ondersteunen en begeleiden van jonge en of nieuwe ondernemers in het bedrijfsleven van Vlieland. We zijn van mening dat dit voor meer diversiteit en innovatieve bedrijvigheid kan zorgen voor de Vlielandse economie en met name in de Dorpsstraat. De Vlieland Academy is hier een prachtig voorbeeld van echter duurt het nog even voordat dit gerealiseerd is en we adviseren om al op korte termijn al over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Op het gebied van onderwijs hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt met de fusie die tot stand is gekomen met Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslan. Op deze manier is het voortgezet onderwijs op Vlieland veiliggesteld. Wel willen we het college vragen om goed een vinger aan de pols te houden bij het nieuwe bestuur en zo betrokken te zijn bij beslissingen over het behoud en/of uitbreiding van het opleidingsaanbod. Ook is de continuerende vaarverbinding tussen Vlieland en Terschelling een aanwinst zeker nu er een koksopleiding is gerealiseerd bij onze buren.

Waar we nog wel een veranderslag in kunnen maken is het beleid op gebied van kunst en cultuur. In het beleid van de gemeente Vlieland ontbreekt een breed gedragen visie op dit gebied. Kunst- en culturele organisaties, groot of klein, worden waar mogelijk wel financieel ondersteund maar er is geen overkoepelende visie. Cultuur is een containerbegrip maar heeft voor ons eiland een grote betekenis. Het representeert in allerlei vormen hoe de bewoners zich willen uitdrukken, wat ze belangrijk vinden of bijzonder. Het vormt in belangrijke mate het beeld en daarmee de identiteit van onze gemeenschap. Er zijn meerdere componenten in de samenleving die cultuur beïnvloeden. Wij zien het dan ook als logisch dat een gemeente zich inzet om op meerdere manieren hulp te bieden aan behoud van oude en stimulering van nieuwe cultuuruitingen. We adviseren de gemeente om met betrokkenen zoals stichtingen, verenigingen, ondernemers en particulieren om tafel te gaan en een opdracht te formuleren voor het maken van een overkoepelend beleidsplan voor de komende jaren. Het eiland zal zich hierdoor in meerdere opzichten beter ontwikkelen. En deze ontwikkeling zal zichtbaar worden op meerdere beleidsterreinen zoals het sociaal welbevinden van de bewoners maar ook op economisch en educatief gebied.

Afgelopen jaar hebben we de toekomststoel mogen verwelkomen in de Raadszaal. We stellen voor om hier een vervolg aan te geven en in te zetten op een participatietraject met de Vlielandse jeugd. En dit niet alleen over een specifiek onderwerp maar in brede zin. Een intensieve samenwerking met de Jutter en haar leerlingen om te horen wat er speelt bij de jeugd en wat hun visie voor Vlieland is. Verder is een speerpunt uit het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Natuurlijk gunnen we dit iedere eilandbewoner. Echter met het oog op de net geopende Boswijk en ook de doorstroom voor jonge gezinnen vragen we ons wel af in hoeverre mogen we WMO voorzieningen weigeren als er een passende woning beschikbaar is? Is het college bereid om dit uit te zoeken?

Verduurzaming is een belangrijk punt om niet alleen de energievoorziening te garanderen maar ook het klimaat te sparen. Verduurzaming vereist echter wel fikse investeringen en dat baart ons ook wel zorgen. De ontwikkelingen gaan op dit moment erg snel en wij vinden het zaak om alert te blijven en vooral zeer zorgvuldige afwegingen te maken in wat voor Vlieland de beste oplossing is. Ver vooruit kijken is hierin van het grootste belang.

En dan als laatste maar zeker één van de belangrijkste onderwerpen: wonen. Wonen is nog altijd een punt van zorg op ons eiland. Ruimte buiten het dorp zal zwaar bevochten moeten worden en dit gaat veel tijd in beslag nemen. Daarom roepen we het college op om vooral ook te blijven kijken wat er te koop komt. Is daar een pand bij waar serieuze mogelijkheden liggen om woningbouw te creëren dan dagen wij u en de andere fracties uit om niet te treuzelen maar lef en doorzettingsvermogen te tonen, over te gaan tot aanschaf en samen met WoonFriesland woningbouw te realiseren.

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we uitkijken naar de komende raadsperiode en het aan de slag gaan met dit nieuwe college en de betrokken ambtenaren.