De gemeente Vlieland heeft een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Adviescommissie bezwaarschriften. De wijze waarop de bezwaarschriften worden afgehandeld is vastgelegd in de verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2020(externe link). De commissie behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van het college, de burgemeester en de gemeenteraad. Bezwaarschriften tegen een besluit over een wettelijk voorschrift inzake belastingen, de Wet waardering onroerende zaken of de Regeling Organieke Functiewaardering vallen niet onder de bevoegdheid van de commissie en worden op een andere wijze met een andere rechtsgang afgedaan.

Tijdens een hoorzitting bestaat de commissie uit een voorzitter, een lid van de commissie van de wal en een lid van de commissie van het eiland. De leden nemen bij toerbeurt deel aan de hoorzitting en daarvoor wordt een rooster opgesteld. Er zijn geen vaste dagen waarop hoorzittingen plaatsvinden, een hoorzitting wordt ingepland wanneer er een bezwaarschrift ligt. 

Een hoorzitting kent de volgende onderdelen:

  • voorbespreking (in beslotenheid)
  • het horen van de belanghebbenden (in openbaarheid) en
  • de beraadslaging (in beslotenheid).

De commissie adviseert het betreffende bestuursorgaan over de te nemen beslissing op bezwaar nadat het besluit en de onderliggende stukken zijn beoordeeld en de belanghebbenden zijn gehoord. Van het horen van belanghebbenden wordt afgezien indien het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk (on)gegrond is. De toetsing die plaatsvindt, is een volledige heroverweging van zowel de juridische als beleidsmatige aspecten. Het advies en verslag van de hoorzitting worden aangeboden aan het bestuursorgaan. In de regel wordt het advies vier tot zes weken na de hoorzitting aan het bestuursorgaan aangeboden.

Commissieleden

De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2020. De commissie bestaat op grond hiervan uit een voorzitter en minimaal twee leden. De huidige commissie bestaat uit de volgende mensen:

de heer drs. J.C. (Joop) Bekius (voorzitter)
mevrouw mr. E.M. (Stien) de Veij Mestdagh (plv. voorzitter)
de heer mr. J.R. (Hans) Bügel (lid)
mevrouw mr. J. (Jeannet) Wiersma-Veenhoven (lid)
mevrouw A. (Annie) Beiboer (lid)
de heer D. (Dick) Spreeuwers (lid)

De commissie is volledig extern samengesteld. De leden maken geen deel uit van – en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen. Het secretariaat wordt onafhankelijk ambtelijk uitgevoerd.