2022 was tot dusver een roerig en vooral zorgwekkend jaar en het einde daarvan lijkt voorlopig  niet in zicht .

De schrikbarende gebeurtenissen op het wereldtoneel laten ons land, onze provincie en onze gemeente niet onberoerd.

Met een aantal gestrande formatie pogingen was het jaar 2022 voor de gemeente Vlieland  in politiek opzicht geen tot vrolijkheid stemmend jaar.

Nadat dan in ieder geval een breed raadsakkoord op een voortvarende wijze tot stand was gekomen, verliep de zoektocht naar en benoeming van bekwame wethouders ook niet zonder vallen en opstaan.

Op de drempel van de winter wil ik mijn betoog evenwel met een positief geluid openen:

Aan mijn rechterhand zit nu weer een compleet  College van B&W, dat naar ik verwacht voortvarend aan het werk zal gaan om het door de raad vastgestelde akkoord te vertalen in een realistisch, haalbaar en controleerbaar programma.

Lijst Stuivenga zal de voorstellen die de raad worden voorgelegd kritisch, maar constructief beoordelen, waarbij de belangen van Vlieland en de Vlielanders voorop staan.

Bij de bespreking van de Kadernota heb ik mijn waardering uitgesproken voor de opstellers van die nota.

De begroting voor 2023 is een doorwrocht document, waarin we de speerpunten uit het raadsakkoord herkennen, waarin de consequenties van eerdere keuzes en hun financiële impact helder worden toegelicht en onderbouwd. Mijn complimenten, derhalve.

Als later tijdens deze raadsvergadering de begroting voor 2023 ,naar ik aan neem, wordt goedgekeurd kan het College van B&W vanaf morgen direct aan de slag gaan.

Voorzitter,

Toch wens ik enige kanttekeningen bij deze begroting te maken.

Bij de bespreking van de Kadernota heeft Lijst Stuivenga de nodige zorgen geuit omtrent de ontwikkelingen op langere termijn van het Algemeen Uitkeringsfonds en de financiële gevolgen van die ontwikkelingen voor onze gemeente.

In deze begroting ontbreekt mijns inziens het voornemen om al in 2023 mitigerende maatregelen aan de raad voor te stellen, om een op middellange termijn dreigend begrotingstekort te voorkomen.

Sinds de bespreking van de Kadernota is de inflatie schrikbarend toegenomen. Die inflatie zal niet alleen gevolgen hebben voor de gemeentelijke uitgaven, maar heeft nu al ernstige gevolgen voor de inwoners van Vlieland.

Hetgeen zich met name uit in als maar stijgende kosten voor levensonderhoud brandstof-energieprijzen.

Kortom onze inwoners worden hard geraakt in de portemonnee.

In de begroting voor 2023 wordt gerekend met een indexering van 3% voor alle gemeentelijke heffingen.

Ik meen dat de hiervoor benoemde ernstige ontwikkelingen ten gevolge van de gebeurtenissen op het wereldtoneel, zoals in het beging van mijn inbreng al genoemd, voor veel van onze inwoners steeds moeilijker te dragen zullen zijn.

Lijst Stuivenga is daardoor van mening dat deze situatie voor onze inwoners niet moet worden verergert door het opleggen van hogere gemeentelijke heffingen in 2023.

De burger dus niet belasten maar ontlasten!.

Lijst Stuivenga zal daarom in tweede termijn een amendement indienen die tot strekking heeft de indexering van gemeentelijke heffingen, voor zover die de inwoners van Vlieland betreffen, voor 2023 niet door te voeren en daarvoor elders dekking te zoeken.

Dank voor uw aandacht .