Wonen op Vlieland

Mijn eerste maanden als wethouder op Vlieland hebben vooral in het teken gestaan van het oppakken van de lopende zaken en het kennismaken met mensen, dossiers en organisaties. Allemaal nieuwe zaken, die passen in voor mij vertrouwde werkwijzen en procedures. De grootste verandering ten opzichte van ‘vroeger’, is voor mij zonder twijfel het allesbepalende ritme van de veerdienst; je bent er, of je bent er niet en daar heb je je maar bij neer te leggen. Het gekke is dat dit dwingende ritme (meestal) niet frustrerend werkt, maar juist ontspannend. Hoewel ik wel een vermoeden heb, schiet mijn psychologische kennis om deze schijnbare tegenstelling te verklaren tekort en waag ik mij daar dus niet aan. Het lijkt mij beter om in plaats daarvan alvast iets met u te delen over een van de grootste onderwerpen uit mijn portefeuille waar iedere bewoner binnenkort mee te maken krijgt: de inrichting van de omgeving waarin wij leven.

De landoppervlakte van Vlieland bedraagt een kleine 4000 hectare, waarvan ongeveer 1% is ingericht als gebied voor permanente bewoning of als bedrijventerrein. Er moeten besluiten worden genomen over locaties waar in de nabije toekomst ontwikkelingen zullen zijn op het vlak van wonen, werken, voorzieningen, verkeer enzovoort. De uitdaging is om dat zó te organiseren dat het nu én in de verre toekomst een gebied is - en blijft - waarin het prettig is om te verblijven. Of anders gezegd een gebied dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Vlieland en het welzijn van haar bewoners. Een project als het versterken van de biodiversiteit (de aanwezigheid van veel verschillende dieren en planten) in het bebouwde gebied is hier in meerdere opzichten een mooi voorbeeld van.

De eerste grote opgave die de komende tijd veel aandacht zal vragen is wonen. Hoe gaat de toekomst er uit zien voor mensen die permanent op Vlieland wonen? Maar ook: hoe huisvesten we  mensen die werken in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs en elke week een aantal dagen op het eiland verblijven? En niet te vergeten de mensen die in het toeristisch (hoog)seizoen hier werken en dus ook moeten kunnen wonen.

Uw leefomgeving, maar ook het voortbestaan van voorzieningen zoals bijvoorbeeld onderwijs en zorg, worden beïnvloed door de keuzes die in de nieuw op te stellen woon(zorg)visie zullen worden gemaakt. De gemeente kan en wil die keuzes niet maken zonder de inbreng van de Vlielander gemeenschap. Dat betekent dat u de komende tijd een uitnodiging kunt verwachten om mee te denken en te praten over de wijze waarop we deze vraagstukken willen oplossen. In mei bespreekt de gemeenteraad de werkwijze die we daarvoor willen hanteren.

Vooruitlopend op de discussie over het totale bebouwde gebied wordt in de raadsvergadering van april al een eerste discussie gevoerd over de invulling van de locatie van de oude bibliotheek. Er worden een paar mogelijke ontwikkelingen voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij ook de toekomst van het gemeentehuis aan de orde komt. Nadat de gemeenteraad de werkwijze voor deze gebiedsontwikkeling heeft vastgesteld, zal de Vlielander gemeenschap ook over de ontwikkeling van dit gebied kunnen meepraten. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in mei tezamen met de woon(zorg)visie, voor beide ontwikkelingen de werkwijze in de vorm van een startnotitie vastlegt, waarna het participatieproces wordt gestart en u aan de beurt bent.

Groet,  Roel de Jong, wethouder