Bijzondere lokale omstandigheden

Bij bouwprojecten kunnen bijzondere lokale omstandigheden zijn. De kwaliteitsborger moet nagaan of deze omstandigheden er zijn. Er is een lijst met bijzondere lokale omstandigheden.

Onder de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) moet de kwaliteitsborger actief kunnen nagaan of er bijzondere lokale omstandigheden zijn om rekening mee te houden. Dit zijn lokale risico's of lokale situaties die ervoor kunnen zorgen dat het bouwresultaat niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet.  

Als je een bouwproject start waarvoor je een kwaliteitsborger moet inhuren, dan moet de kwaliteitsborger die voor jou toeziet op de naleving van de bouwregels, ook rekening houden met de bijzondere lokale omstandigheden. 

De kwaliteitsborger:   

 • Neemt bijzondere lokale omstandigheden mee in de risicobeoordeling van de bouwactiviteit ;
 • Geeft in het borgingsplan aan welke maatregelen naar aanleiding van de bijzondere lokale omstandigheden worden getroffen  ;
 • Geeft bij de gereedmelding aan wat het resultaat was van de maatregelen die zijn genomen om de lokale risico’s te voorkomen of te beperken .

De initiatiefnemer: 

 • Dient de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger vooraf in bij de gemeente als onderdeel van de melding activiteit bouwen;
 • Stuurt na de bouw de verklaring dat er volgens de regels is gebouwd, samen met het dossier van de kwaliteitsborger, via het nieuwe omgevingsloket door naar de gemeente. Dit heet de gereedmelding.

Lijst bijzondere lokale omstandigheden

(versie d.d. 07-02-2024)

De bijzondere lokale omstandigheden waarmee je op Vlieland rekening moet houden, vind je hieronder. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. Zorg ervoor dat je vóór de start van je bouwproject de meest recente lijst met je private kwaliteitsborger deelt.

 1. Hemelwater daar waar mogelijk te infiltreren op eigen grond/perceel, omdat de gemeente niet overal een gescheiden rioolsysteem heeft liggen. Behalve in het lage deel van de nieuwbouw (grofweg ten noorden van de Dennenlaan en ten oosten van de Lutinelaan) daar leidt infiltratie tot toename grondwateroverlast.
  Voor de afvoer van hemelwater worden groene en bruine buizen gebruikt, grijze buizen worden gebruikt voor de afvoer naar het gemengde- of vuilwater stelsel.
 2. De gebieden Duinkersoord, Vliepark en Ankerplaats hebben alleen DWA (Droog Water Afvoer), hemelwater en/of grondwater moet op eigen terrein worden geïnfiltreerd en mag niet worden aangesloten op het DWA riool.
 3. Inzameling hemelwater: bij uitbreiding of nieuwbouw in de Dorpsstraat dient al het dakoppervlak op het hemelwater riool van de Dorpsstraat te worden aangesloten.
  Hemelwater aansluiten op het vuilwaterriool is hier niet toegestaan.
  Indien bij het perceel geen gemeentelijke regenwaterriolering aanwezig is, dan dient het hemelwater op eigen terrein te worden verwerkt door hergebruik, infiltreren in de bodem (behalve in het gebied genoemd onder 1) of bergen in bijvoorbeeld een vijver.
 4. Bij buitendijks bouwen rekening houden met andere (hogere) vloerpeilen.
 5. Vlieland heeft geaccidenteerde terreinen, daarmee moet rekening worden gehouden in het ontwerp.
 6. Grondbalans / af- en aanvoer grond bij bouwwerkzaamheden: tijdens de bouwwerkzaamheden valt te verwachten dat u grond moet aan- of afvoeren. Op grond van het omgevingsplan is het mogelijk dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Indien het te verwachten is dat u grond verplaatst, of de locatie van de rioolaansluiting nodig heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Vlieland.
 7. Bij de bouwaanvraag tevens inrichting van de bouwplaats en bouwterrein indienen.
 8. Hoogten ligging riolering: het indienen van een rioleringsplan bij de aanvraag is verplicht.
 9. Per gebied kunnen uitvoeringstermijnen variëren in verband met natuurwetgeving.
 10. Houd rekening met broed- en stormseizoen en eisen van grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer.

Bij de gemeente kan specifieke informatie opgevraagd worden, bijvoorbeeld over de ligging van het buitendijks gebied of de primaire kering.

Daarnaast kunt u op volgende websites relevante informatie opvragen m.b.t. deze bijzondere lokale omstandigheden:

https://www.pdok.nl/viewer/
https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/
(zoek op Omgevingsplan gemeente Vlieland)

Schema bouwen onder de Omgevingswet en kwaliteitsborging