Een echte traditie op oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Ook op Vlieland wordt op oudejaarsdag met carbid geschoten. Dit is toegestaan onder strikte voorwaarden. Wat de voorwaarden zijn lees je hieronder.

Voorwaarden carbidschieten

Net als de voorgaande jaren zal er in Friesland geen algeheel verbod voor het carbidschieten komen maar kunnen door gemeenten wel aanvullende voorwaarden aan het afschieten worden gesteld. Op Vlieland wordt het carbidschieten onder de volgende voorwaarden toegestaan.

 1. Het carbidschieten mag alleen op 31 december 2022 tussen 11.00 en 17.00 uur.
 2. Als je carbid wilt gaan schieten moet je dit vooraf melden bij de gemeente. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 23 december 12.00 uur. Telefonisch op het algemene nummer 0562-452700 of via de mail pj.tijdeman@vlieland.nl
 3. Bij de melding geef je door:
  1. je contactgegevens
  2. op welke locatie je wilt gaan carbidschieten
  3. een bewijs dat je toestemming hebt van de grondeigenaar 

Het is mogelijk dat de gemeente contact met je opneemt om de voorwaarden te bespreken.

Toestemming Staatsbosbeheer

Omdat carbidschieten binnen de bebouwde kom niet is toegestaan zal het afschieten alleen kunnen plaatsvinden buiten de bebouwde kom. In bijna alle gevallen dus op grond in eigendom van Staatsbosbeheer. Zonder toestemming van de grondeigenaar is carbidschieten niet toegestaan.

Aanvullende regels

Naast de hierboven genoemde voorwaarden zijn ook de volgende regels van toepassing.

 1. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op (particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
  • op een afstand van tenminste 100 meter van woningen
  • op een afstand van tenminste 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen waarbinnen dieren verblijven.
 2. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld mogen zich geen personen en/of  openbare paden of wegen bevinden.
 3. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor mens en dier te beperken.
 4. Het carbidschieten moet geschieden door of onder toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en de veiligheid van het publiek. Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen geven die terstond opgevolgd moeten worden.
 5. Het deksel van de melkbus(constructie) moet met een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten de afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd.
 6. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden en regels zal door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden. Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen de bebouwde kom.

Aanbevelingen voor het veilig afsteken

 1. Zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op andere herkenbare wijze.
 2. Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit.
 3. Druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval met een hamer op de bus in verband met vervormingen van het deksel
 4. Plaats de achterzijde van de bus tegen een (geschoorde)balk.
 5. Zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.
 6. Draag gehoorbescherming.

Met elkaar opruimen

Zorg ervoor dat het terrein weer schoon opgeleverd wordt.