College-uitvoeringsprogramma 2022-2026

Het college-uitvoeringsprogramma is een vertaling van het Raadsbreed Akkoord 2022 - 2026 van de gemeenteraad. Het is dan ook niet los te zien hiervan en zal in samenhang daarmee moeten worden gelezen.

De vertaling van het Raadsbreed akkoord is gedaan door aanwijzing van verantwoordelijk portefeuillehouders. Ook is een planning opgenomen en is een toelichting gegeven op de aanpak c.q. werkwijze.

Een inhoudelijke detaillering treft u niet aan. Daar waar nodig zal dit gebeuren met startnotities dan wel concrete voorstellen naar de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. De inhoudelijke toelichting, op hoofdlijnen, staat, zoals reeds eerder vermeld, verwoord in het Raadsbreed akkoord.