De Omgevingsvisie is een nieuw, voor alle gemeenten verplicht, instrument uit de Omgevingswet. Het is een document waarin de gemeente haar wensen en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vastlegt, voor de lange termijn. De 'fysieke leefomgeving' staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort.De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast.

In de Omgevingsvisie Vlieland staat hoe Vlieland zich kan ontwikkelen tot 2050. Hierbij zijn eerst de bestaande waarden en kwaliteiten benoemd. Wat maakt Vlieland uniek en authentiek? Van daaruit is gewerkt met leidende principes en ruimtelijke en sociale vertrekpunten. Dat zijn leidraden die we op Vlieland belangrijk vinden en waaraan in beginsel ieder initiatief gespiegeld moet worden.

Vervolgens zijn alle aspecten van de fysieke leefomgeving en de thema’s die daarop van invloed zijn beschreven en voorzien van doelen en ambities op een kwalitatief strategisch niveau.

Omdat de gemeente Vlieland de Omgevingsvisie al heeft gemaakt vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is deze nog niet volledig. Er zijn nog enkele onderwerpen, die pas in een later stadium kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot de milieuregels die vanuit het Rijk naar de gemeente overgeheveld worden. En het beleid met betrekking tot de regels die uit de eigen gemeentelijke verordeningen meegaan in het Omgevingsplan. Daarnaast kunnen ook bij het opstellen van het Omgevingsplan zaken naar voren komen waarvoor het van belang is dat de Omgevingsvisie daarover beleidsmatige uitgangspunten vastlegt.

De Omgevingsvisie is een dynamisch document. Het is de bedoeling om ieder jaar een geactualiseerde versie door de gemeenteraad vast te laten stellen. Daarmee kunnen tussentijdse beleidsstukken worden verwerkt en kunnen ontwikkelingen in de maatschappij een plek krijgen mocht dat voor de Omgevingsvisie relevant zijn. In het participatiebeleid is benoemd in welke gevallen aanpassingen in de Omgevingsvisie eerst aan de inwoners van Vlieland worden voorgelegd.

U kunt de Omgevingsvisie Vlieland hieronder downloaden.

U kunt hier de Omgevingsvisie Vlieland downloaden

Omgevingsvisie Vlieland versie maart 2024

In de flyer die u hier kunt downloaden staan de leidende principes en de vertrekpunten van de Omgevingsvisie helder samengevat.

Flyer leidende principes Omgevingsvisie Vlieland