Wat is het?

Evenementen op cultureel, sportief en economisch gebied zijn zeer waardevol voor het eiland. Bij het organiseren van een evenement is een evenementenvergunning noodzakelijk. U geeft als organisator van het evenement bij de aanvraag van de vergunning onder andere inzicht in de te verwachten risico’s van het evenement en de maatregelen die hiervoor zijn getroffen. Wij toetsen de aanvraag voor de vergunning samen met externe adviseurs zoals de brandweer, de Veiligheidsregio en de politie. Om deze risico’s goed in kaart te brengen en u te adviseren over veiligheidsmaatregelen, is het van cruciaal belang dat aanvragen op tijd worden ingediend. Zo is er voldoende tijd om de aanvragen goed en uitvoerig te kunnen beoordelen en een goed en onderbouwd besluit te kunnen nemen. U heeft bovendien dan voldoende tijd om de benodigde maatregelen door te voeren.

Indieningstermijn

Omdat de druk met vergunningaanvragen voor evenementen op bepaalde momenten hoog is, komt het regelmatig voor dat wij de termijn van acht weken nodig hebben om te besluiten op een aanvraag. Dit betekent dat de aanvraag voor een evenementenvergunning (volledig ingevuld met alle benodigde informatie) uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement bij ons ingediend moet worden. Wanneer de aanvraag korter dan acht weken voor de beoogde datum van het evenement wordt ingediend, moet u er rekening mee houden dat wij de vergunning of ontheffing niet kunnen verlenen. Dit betekent dat het evenement niet kan plaatsvinden op de door u aangevraagde datum.

Evenementenvergunning aanvragen

Nieuwe evenementen

In verband met de beperkte inzet van de politie, dient er eerst overleg plaats te vinden tussen de organisator en de gemeente of het evenement nog aan de evenementenkalender kan worden toegevoegd, als deze er nog niet op staat. Vanwege de vele aanvragen is het niet mogelijk om zomaar extra capaciteit in te zetten. Organisatoren kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de beveiliging rondom het terrein.

Klein evenement

Onder een aantal specifieke vereisten kan een evenement georganiseerd worden met een melding klein evenement:

  • Er is sprake van een eendaags evenement.
  • Er is een organisator.
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen.
  • De activiteiten vinden plaats tussen 06.00 en 23.00 uur.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 07.00 uur of na 22.00 uur.
  • De activiteiten vinden niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormen anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object.
  • Ten minste 30 werkdagen voorafgaand aan het evenement moet de organisator melding doen van het kleine evenement.

Meld een klein evenement