Onder de Omgevingswet moet Vlieland ook één Omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. Dit plan vervangt de huidige bestemmingsplannen en een aantal gemeentelijke verordeningen. Daarnaast komen er regels vanuit het Rijk naar de gemeente toe, die een plek in het Omgevingsplan moeten krijgen. Staan in de Omgevingsvisie alle wensen en doelen van de gemeente, in het Omgevingsplan komen alle regels voor de fysieke leefomgeving samen. Daarin staat straks wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren. Daarbij krijgt de gemeente meer beleidsvrijheid en kan eigen keuzes maken voor wat zij vanuit de waarden en kwaliteiten van het eiland wel en niet wil regelen. Voor het maken van het Omgevingsplan heeft de gemeente tot uiterlijk 2029 de tijd.

De gemeente Vlieland is inmiddels begonnen met het proces om te komen tot het Omgevingsplan. Dat zal in stappen gebeuren. Ten behoeve van het Omgevingsplan worden ook aparte documenten gemaakt, zoals het Kwaliteitsdocument en de archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten. Bij iedere stap zal gekeken worden op welke wijze de inwoners, stakeholders, deskundigen en de gemeenteraad bij het proces worden betrokken.