Ontwerp Participatiebeleid Gemeente Vlieland

Het college van burgemeester en wethouders, bijeengekomen in een vergadering op 16 maart 2021, heeft het besluit genomen in te stemmen met het ontwerp participatiebeleid. Dit beleidsstuk is vervolgens informeel met de raad besproken op 6 april 2021.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de gemeente begonnen met het inrichten van het belangrijkste instrumentarium onder de Omgevingswet. Dit instrumentarium bestaat voor de gemeente uit de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Participatie is bij al deze instrumenten een verplicht onderdeel.

Participatie is het in een vroeg stadium betrekken van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden bij plannen voor de fysieke leefomgeving. Participatie zorgt niet alleen voor meer kennis, expertise en creativiteit, maar vergroot ook het draagvlak en leidt tot minder bezwaar- en beroepsprocedures. In de Omgevingswet wordt onderkend dat participatie maatwerk is.

In de Omgevingswet en bijbehorende regelingen zijn regels opgenomen die zien op participatie. Onder meer is een bepaling opgenomen waarin staat dat de gemeenteraad activiteiten kan aanwijzen waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is, voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit kan worden gedaan. Op visie-, programma- en planniveau heeft de gemeente zelf een motiveringsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente bij het inrichten van het instrumentarium moet aangeven op welke wijze zij de samenleving bij de inrichting heeft betrokken, en wat zij met de input daarvan heeft gedaan.

Het ontwerp participatiebeleid is bedoeld om voor alle instrumenten een denklijn uit te werken voor de participatie. Per instrument geldt een andere benadering voor participatie. Het doel van dit beleid is om per instrument te beschrijven op welke manier de verplichte participatie plaats kan vinden. Het is een leidraad die duidelijk aangeeft wat er gedaan moet worden, maar laat ruimte om per situatie aanvullend te kijken wat er nog meer of anders gedaan kan worden. Dit met het oog op een zo efficiƫnt mogelijke raadpleging van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

Indienen zienswijzen

Het ontwerp participatiebeleid ligt voor een ieder vanaf maandag 19 april tot en met maandag 31 mei 2021 ter visie. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar zienswijzen tegen dit document kenbaar maken, door een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de heer J. Kleefstra (tel. 06-11742571). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend aan de heer J. Kleefstra (j.kleefstra@vlieland.nl).

U kunt het ontwerp participatiebeleid inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op afspraak.