Wat is het?

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een woning op Vlieland te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat woningen onder een bepaalde huurprijs of koopprijs verhuurd worden aan mensen die economisch-maatschappelijk gebonden zijn aan Vlieland. 
 

Direct regelen

Hieronder kunt u het formulier downloaden waarmee u een huisvestingsvergunning aanvraagt.

Hoe werkt het?

In de artikelen 2 en 3 van hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020 staat welke regels er gelden voor een huisvestingsvergunning:

Artikel 2. Aanwijzing vergunningplichtige woonruimte

 1. De volgende categorieën goedkope woonruimte mogen enkel voor bewoning in gebruik worden genomen of gegeven als daarvoor een huisvestingsvergunning is verleend:
  1. woonruimten gelegen in de gemeente Vlieland met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;
  2. woonruimten met een koopprijs beneden de € 450.000,-
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
  1. woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met c, van de Leegstandwet;
  2. onzelfstandige woonruimten;
  3. bedrijfswoningen.


Artikel 3. Criteria voor verlening huisvestingsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de wet en artikel 13 van de Verordening komen voor een huisvestigingsvergunning in aanmerking:

meerderjarige woningzoekenden met een economische-maatschappelijke binding aan het eiland Vlieland die de woonruimte met zijn/haar huishouden wil bewonen.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 • Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Huisvestingsverordening gemeente Vlieland 2020