Inspreekrecht

De heer H. van Barneveld stelt in het kader van de hoge grondwaterstand voor om in elk geval de punten waar fiets- en wandelpaden onder water staan aan te pakken door bijvoorbeeld het storten van zand. 

De heer M. van Heeringen concludeert dat de uitkomsten van het participatieproces met betrekking tot het opstellen van het nieuwe toeristisch beleid zijn  ‘gladgestreken’ door de klankbordgroep en noemt de participatie daarom een schijnproces.

De heer J. den Ouden pleit ervoor het spreekrecht voor burgers ook weer in te voeren in de raadsvergadering. 

Mevrouw G. van Keulen stelt voor om te zoeken naar een tijdelijke andere locatie voor het voetbalveld en vraagt waar doppen ingeleverd kunnen worden nu de Noordwester gesloten is. 

Nieuw Toeristisch Beleid: ‘Werken aan balans’

Aan tafel zitten als ‘meepraters’ mevrouw A. Op ’t Hof en H. van Barneveld namens de klankbordgroep en de heer M. van Heeringen.

Mevrouw Op ’t Hof maakt namens de klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van allerlei geledingen van de inwoners, ondernemers en organisaties van Vlieland, complimenten voor de aanpak en ieders inzet. Er is goed naar elkaar geluisterd ook al liepen de standpunten af en toe uiteen. We zijn het eens over de koers en er ligt nu een goed doordachte visie. Met deze basis kunnen we meteen aan de slag. 

De heer Van Barneveld vult aan dat er soms wellicht meer doorgevraagd had kunnen worden. Verder wijst hij er op dat bijna alle voorzieningen op het eiland er zijn dankzij het toerisme. 

De heer Van Heeringen leest in de uitkomsten van de enquête dat een grote meerderheid tegen verdere groei van het toerisme is en mist dat in de speerpunten.

De heer Thijs van het Bureau Ruimte en Vrije Tijd dat het nieuwe beleid heeft opgesteld geeft aan dat dit onderzoek is ontwikkeld door de Hogeschool Zeeland en inmiddels op Europees niveau wordt gebruikt. Als onderzoeker deelt hij de conclusie, die inspreker Van Heeringen trekt, niet. Verder wijst hij er op dat als je een vragenlijst langer maakt, mensen afhaken. De nuances en verdieping zijn alsnog verkregen door de opmerkingen die mensen hebben geplaatst bij hun antwoorden. 

Vanuit de commissie wordt positief gereageerd op het nieuwe beleid. Ook wordt er gewezen op het belang van informatie over natuurbeheer en dat niet alleen feitelijkheden tellen maar ook het gevoel bij de inwoners.

Wethouder M. Vellinga licht toe dat de boodschap is, dat we niet inzetten op groei maar wel op goed gebruik van wat er al is. De beddenboekhouding moet op orde worden gemaakt zodat we daar weer grip op krijgen. Verder ligt er een opdracht voor het TPV en de VVV tot samenwerking. Het nieuwe toeristisch beleid zal betrokken worden bij andere beleidsterreinen zoals het woningbeleid en het evenementenbeleid. Het college wil zo snel mogelijk starten met het opstellen van een uitvoeringsplan gebaseerd op dit nieuwe beleid. Dit zal ook samen met inwoners en ondernemers gebeuren maar in een korter tijdsbestek.

Evaluatie raadsbreed akkoord

Gesproken wordt over de moeilijke start die deze raad heeft gehad maar die heeft geleid tot dit raadsbrede akkoord. Geconcludeerd wordt dat de fracties elkaar nu meer vinden en dat er al veel zaken uit het akkoord in gang zijn gezet. 

Actualisatie Omgevingsvisie

De in 2022 vastgestelde Omgevingsvisie wordt voor het eerst geactualiseerd. Zoals in het voorstel ook wordt aangegeven moet de Omgevingsvisie meer dan nu worden betrokken bij de besluitvorming door college en raad.