Inspreker de heer M. van Heeringen doet enige suggesties om burgers meer invloed te laten hebben op de commissievergaderingen. Er mag wat hem betreft ook wel wat meer humor in.

Omgevingswet

Beleidsambtenaar Jan Kleefstra geeft een presentatie over de Omgevingswet die op 1 januari is ingegaan. In de voorbereiding is door de overheid veel aandacht geschonken aan de processen, maar niet aan de inhoud. We zullen al werkende met de nieuwe wet moeten leren omgaan. Hij legt uit dat een burger, om er achter te komen of hij ergens een vergunning voor nodig heeft, zóveel vragen moet beantwoorden dat zelfs ambtenaren daar in vastlopen. Daarom kiest onze gemeente ervoor om zoveel mogelijk wél vergunningsplichtig te maken. Dan is dat maar duidelijk en hoef je die vragenlijst niet door. De gemeente Vlieland wil zoveel mogelijk kenbaar maken: als je iets wilt qua verbouwen of bouwen, kom naar het gemeentehuis dan kijken we samen wat er mogelijk is. We streven ernaar om de meest gangbare vergunningen dan ook snel te kunnen verlenen.

Ter voorbereiding op de komende raadsvergadering werden onder andere de volgende raadsvoorstellen besproken.

Strategisch aankoopbeleid

Op verzoek van de raad heeft het college een voorstel gemaakt voor een strategisch aankoopbeleid. Dit houdt in dat het college snel kan handelen als zich een kans voordoet om een woning aan te kopen. Het doel is om de krapte op de woningmarkt te verminderen door woningen in de betaalbare klasse toe te voegen. Op vragen vanuit de commissie antwoordt de wethouder dat het moet worden gezien als een aanvulling op het nieuwe Programma Wonen dat wordt opgesteld. Het uitwisselen van functies tussen woningen zou mogelijk moeten zijn en het gaat ook over het aankopen van percelen als de mogelijkheid zich voordoet.
Als dit beleid wordt vastgelegd zal er zeker over worden gesproken met WoonFriesland omdat daar natuurlijk veel kennis zit.

Budget programma biodiversiteit

In de komende raadsvergadering zal worden besloten over het toekennen van een budget van € 5000 voor het Programma Biodiversiteit. Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de hoogte van het budget.
De wethouder antwoordt dat het programma is bedoeld voor het aanjagen van kleine initiatieven. Het gaat om de bewustwording van hoe belangrijk de biodiversiteit is, juist ook in de bebouwde omgeving. Ervoor zorgen dat planten, dieren en insecten die hier van nature voorkomen ook in de bebouwde omgeving kunnen voortbestaan. Er zal na vier jaar worden geëvalueerd en als dan blijkt dat het budget te weinig was, of dat er niets mee is gedaan, dan zal het worden aangepast. De commissieleden zijn het er over eens dat bewustwording over het belang van biodiversiteit belangrijk is.