Deze eerste commissievergadering wordt door voorzitter Lanting geopend met een filosofisch citaat met de strekking dat deze bijeenkomsten tot doel hebben om kennis te vergroten en uit te wisselen. Er worden nadrukkelijk géén besluiten genomen, dat is alleen toegestaan in de raadsvergaderingen.

Het spreekrecht voor burgers is als agendapunt van de raadsvergadering verplaats naar de commissievergadering. De heer Van Heeringen heeft zich als inspreker gemeld naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde vacature voor beleidsmedewerker. Hij zou graag inzage willen in de noodzaak voor extra personeel voor ons kleine gemeentehuis en doet een oproep om aanwezige kennis die bij eilandbewoners is daarvoor in te schakelen.

Vervolgens is er een presentatie van havenmanager mevrouw Osinga over het noodzakelijk vervangen van de damwanden in de jachthaven. De commissieleden stellen daarna vragen die door de voorzitter van de Stichting Aanloophaven, de heer De Ruijter, worden beantwoord. Dit project van de damwanden zal in de komende periode ongetwijfeld vaker aan de orde komen.

De tweede presentatie werd gegeven door de heer Ferwerda van het beleidsteam Sociale Zaken over Bestaanszekerheid. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over het te volgen beleid en in voorbereiding op dat voorstel wil het beleidsteam graag van gedachten wisselen met de raad. De commissieleden aan de tafel vragen het team om veel aandacht te geven aan de verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, arbeidsmigranten) in de Vlielandse samenleving en te zorgen voor een laagdrempelige ingang als iemand hulp wil vragen. De twee inwoners, mevrouw Van der Wal (namens Stichting Leergeld) en mevrouw Van Mil, die zich hadden aangemeld als meepraters bij dit onderwerp noemden dit ook als belangrijkste punt van zorg.

Als bespreekpunt is de procesaanpak van de evaluatie over festival ITGWO geagendeerd. De voorzitter benadrukt dat hier niet over de mogelijke uitkomst van de evaluatie gesproken wordt. Als gasten zitten vertegenwoordigers van Staasbosbeheer, Stichting Recreatiebelangen, ITGWO en de heer Van Heeringen aan tafel. Er worden zorgen geuit over het tijdspad van de evaluatie en de gevolgen daarvan voor het aanvragen van diverse vergunningen. Wethouder Vellinga geeft aan dat de evaluatie uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2024 afgerond moet zijn en dat de uitkomsten meegenomen worden in de bredere herziening van het Evenementenbeleid. De commissie vraagt het college om de raad goed geïnformeerd te houden.

Het laatste agendapunt is een voorbereiding op de komende raadsvergadering. Dat is in dit geval de begrotingsvergadering van 30 oktober. Er hebben zich geen gasten aangemeld, de commissieleden van elke fractie stellen diverse vragen over de concept begroting die door de portefeuillehouders beantwoord worden. Met deze reacties kunnen de fracties hun Algemene Beschouwingen voor volgende week maandag opstellen en zich voorbereiden op het debat over de begroting.

De voorzitter sluit deze eerste commissievergadering met de conclusie dat de manier van vergaderen nog een leerproces is die in de komende periode zal leiden tot een prettige uitwisseling van informatie en kennis.